การประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖

วันจันทร์ที่ ๒ กันยายน  ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมอาคาร ๑ ชั้น ๒

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

-------------------------------------------


ประธานการประชุม  นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กลุ่มเป้าหมาย
  ได้แก่  คณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาฯ จำนวน ๒๑ ท่าน และผู้เกี่ยวข้องจำนวน ๑๔ คน

วัตถุประสงค์ เพื่อ

. รับทราบและติดตามการดำเนินงาน
      ๑.๑ คำสั่งคณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง ตำรับยา  แผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทย เพื่อประกาศเป็นตำรับยาและตำราของชาติ/ทั่วไป
      ๑.๒ ตรวจสอบสูตรตำรับยาสามัญที่จะประกาศเป็นตำรับยาแผนไทยของชาติ หรือตำรับยาแพทย์แผนไทยทั่วไป
      ๑.๓ สืบค้นที่มาของตำรับยาแผนไทยในบัญชียาหลักแห่งชาติ
      ๑.๔ รายการตำราการแพทย์แผนไทยเพื่อพิจารณาประกาศกำหนดเป็นตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ/ทั่วไป
จำนวน ๗๓ รายการ
      ๑.๕ คู่มือการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล

. พิจารณา
      ๒.๑ คำขอการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล ๓ ราย
      ๒.๒ รายการตำราการแพทย์แผนไทยเพื่อพิจารณาประกาศกำหนดเป็นตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ/ทั่วไป กรณีตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง ร.๕ เล่ม ๓

ผลที่ได้รับ
๑. คณะอนุกรรมการฯ รับทราบ

      ๑.๑ รับทราบคำสั่งคณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง ตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทย เพื่อประกาศเป็นตำรับยาและตำราของชาติ/ทั่วไป
      ๑.๒ ตรวจสอบสูตรตำรับยาสามัญตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ เปรียบเทียบกับตำรับยาแผนไทยที่มีที่มาจากตำราการแพทย์แผนไทยเพื่อนำไปสู่การประกาศเป็นตำรับยาแผนไทยของชาติ หรือตำรับยาแพทย์แผนไทยทั่วไป
      ๑.๓ สืบค้นที่มาของตำรับยาแผนไทยในบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อทราบหลักเกณฑ์ในการพิจารณาประกาศรายการตำรับยาสมุนไพรเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
      ๑.๔ คู่มือการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล

๒. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
     ๒.๑ คำขอการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล คณะอนุกรรมการพิจารณา
รายละเอียดเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการรับจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล
จำเป็นต้องจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติม และมอบฝ่ายเลขานุการทำหนังสือแจ้งผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิ
ในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคลดังกล่าวฯ เพื่อทราบและเพิ่มเติมข้อมูลต่อไป
     ๒.๒ รายการตำราการแพทย์แผนไทยเพื่อพิจารณาประกาศกำหนดเป็นตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ/ทั่วไป
กรณีตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง ร.๕ เล่ม ๓ คณะอนุกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรประกาศกำหนดให้เป็น
ตำรับ/ตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ ประกอบด้วยตำรับยาแผนไทย ๑๗๓ รายการ