การประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สมุนไพรและถิ่นกำเนิด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องเบญจกูล ชั้นใต้ดิน อาคารพิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

-------------------------------------------


นายแพทย์ณัฐวุฒิ  ประเสริฐสิริพงศ์   รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
                                          ได้รับมอบหมายจากท่านอธิบดีฯ ให้เป็นประธานการประชุม และที่ประชุมฯ เห็นชอบ

กลุ่มเป้าหมาย
  ได้แก่     คณะอนุกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ จำนวน ๓๑ คน

วัตถุประสงค์
เพื่อ
๑. รับทราบ
   ๑.๑ ผลการดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมายตามโครงการฯ
   ๑.๒ ติดตามการดำเนินงานอนุรักษ์ คุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่ที่เป็นถิ่นกำเนิดของสมุนไพร

๒. พิจารณา
   ๒.๑ (ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙  (แผนระยะสั้น) (๒ พื้นที่)
       ได้แก่ ระนอง และ ลำปาง
   ๒.๒  แผนการดำเนินงานอนุรักษ์ คุ้มครองสมุนไพรและถิ่นกำเนิด ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙

ผลที่ได้รับ
๑. รับทราบ

    ๑.๑ ผลการดำเนินงานอนุรักษ์ คุ้มครองและใช้ประโยชน์จากสมุนไพรและถิ่นกำเนิดของสมุนไพรในพื้นที่เป้าหมาย โดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นแผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี (๒๕ พื้นที่)
    ๑.๒ แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘ ตามมติคณะรัฐมนตรี เพิ่มเติม (๒ พื้นที่) จังหวัดพิจิตร และจังหวัดน่าน
    ๑.๓ ความก้าวหน้าและการใช้ประโยชน์การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการอนุรักษ์ คุ้มครองและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรและถิ่นกำเนิด
    ๑.๔ ความก้าวหน้าการสำรวจ และศึกษาสมุนไพรในพื้นที่ที่เป็นถิ่นกำเนิดเป้าหมาย  ปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๕ พื้นที่นอกเขตอนุรักษ์ จำนวน ๑๐ พื้นที่
    ๑.๕  การดำเนินงานในการจัดทำหลักเกณฑ์ทางวิชาการเพื่อประกาศกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร ตามมาตรา ๖๑
    ๑.๖ การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนจัดการฯ  ๒๕ พื้นที่ โดยประเมินทั้งผลลัพธ์ ผลผลิต ผลกระทบ สำหรับพื้นที่สิ่นสุกดแผนระยะสั้นแล้ว และประเมินผลกระบวนการสำหรับพื้นที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
    ๑.๗ การดำเนินงานตามกลไกการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยสากรชีวภาพและภูมิปัญญท้องถิ่น
ตามระเบียบ กอช.

๒. คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
    ๒.๑ (ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ (แผนระยะสั้น) จำนวน ๒ แห่ง
ได้แก่
       -  ป่าชุมชนบ้านท่าสามัคคี อำเภอแม่ถอด จังหวัดลำปาง
       -  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา อำเภอคุรบุรี อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
     อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลทางวิชาการของสมุนไพรในแต่ละพื้นที่จากผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายเลขานุการ จะได้นำเสนอคณะกรรมการคุ้มครอง และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พิจารณาให้ความเห็นชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะรัฐมนตรี ตามขั้นตอนต่อไป

    ๒.๒ เห็นชอบในหลักการแผนดำเนินการอนุรักษ์ คุ้มครองสมุนไพรและถิ่นกำเนิด ปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๙ และมีมติให้ประสานข้อมูลทางวิชาการ ได้แก่ สมุนไพรหรือความหลากหลายทางชีวภาพ และสถานการณ์ข้อมูลของพื้นที่ พร้อมความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลจัดทำเป็นแผนจัดการฯ ในภาพรวมของประเทศ โดยเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีต่อไป

                  
photo gallery

>>>>คลิกภาพเพื่อขยาย<<<<