การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด

สำหรับนายทะเบียนจังหวัด

ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ณ โรงแรมทีเค พาเลช ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

-------------------------------------------


นายแพทย์สมชัย นิจพานิช
     อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในพิธีเปิดฯ
นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริมฐสิริพงศ์
     รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นผู้กล่าวรายงาน
นายแพทย์ปภัสสร เจียมบุญศร
     รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว

กลุ่มเป้าหมาย
   
ประกอบด้วย นายทะเบียนกลาง ผู้บริหาร นายทะเบียนจังหวัด ผู้แทนนายทะเบียนจังหวัด และผู้รับผิดชอบงาน
ในสำนักงานนายทะเบียนจังหวัด จำนวน ๑๕๕ คน

วัตถุประสงค์
  
เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการสรรนหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัดแก่นายทะเบียนจังหวัด ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๔๒ กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.๒๕๔๖ และ          กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒

รับทราบ
   ๑. บทบาทและความสำคัญของเครือข่ายกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย กรอบนโยบาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์กรมฯ ตัวชี้วัดการขับเคลื่อนงาน รวมทั้งการสนับสนุนการดำเนินงานในระดับพื้นที่
   ๒. ปฏิทินกำหนดการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และขั้นตอนและแนวทางการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด
ในการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พ.ศ.๒๕๔๖ และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ โดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก       ได้ดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย มาแล้ว ๕ ครั้ง
เมื่อปี ๒๕๔๖ ปี ๒๕๔๘ ปี ๒๕๕๐ ปี ๒๕๕๒ ปี ๒๕๕๔ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๒ ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดปัจจุบันจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๗ จึงต้องมีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่าหกสิบวัน
หรือก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗  
    ๓.  ก.ส.จ. ต้องดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด ๕ กลุ่ม ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ และต้องส่งถึงกรมฯ ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖
    ๔.  สาระสำคัญกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
        ๑) พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๔๒ โดยมาตรา ๕ ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรรมกรรมการโดยตำแหน่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
        ๒) กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.๒๕๔๖ และกฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒
๓) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กำหนดพื้นที่ภูมิภาค และแบบเสนอชื่อ แบบประวัติและบัตรเลือก
ได้ประสานพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งยังไม่ได้กำหนดในเขตพื้นที่ภูมิภาค เนื่องจากเป็นจังหวัดใหม่ ในทางปฏิบัติต้องมีการดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเช่นเดียวกัน กรณี เขตกรุงเทพมหานคร ไม่เป็นพื้นที่เป้าหมายการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แต่มีการสำรวจ รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในพื้นที่

     ๕. รับฟังความเห็นเกี่ยวกับกรอบโครงสร้างและอัตรากำลังงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะข้อเสนอแนวทางการจัดจ้างนักจัดการงานทั่วไปในสำนักงานนายทะเบียนจังหวัด เพื่อนำไปสู่การจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และจะมีการรับฟังความเห็นจากทุกจังหวัดต่อไป
photo gallery

>>>>คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย<<<<