การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๒๐๒ ชั้น ๒ อาคารกองวิศวกรรมการแพทย์  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

-------------------------------------------

นายแพทย์ ณัฐวุฒิ  ประเสริฐสิริพงศ์   รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุม

กลุ่มเป้าหมาย
  ได้แก่ คณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๕ คน

วัตถุประสงค์
เพื่อ
๑. รับทราบ
      ๑.๑ คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ ๕๙๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ส.)
ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖
      ๑.๒ กฎหมาย ระเบียบ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๒. พิจารณา
      ๒.๑ (ร่าง) ปฏิทินกำหนดการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และขั้นตอนหรือแนวทางการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผลที่ได้รับ
๑. รับทราบ
      ๑.๑ ความเป็นมา องค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
      ๑.๒ คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๕๙๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ส.)
โดยคณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และพิจารณา ให้ความเห็น และเสนอแนะเกี่ยวกับขั้นตอนและแนวทางการดำเนินการสรรหรกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนด
      ๑.๓ กฎและระเบียบ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
           ๑.๓.๑ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.๒๕๔๖ โดยกำหนดขั้นตอนและแนวทางการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
           ๑.๓.๒ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒
           ๑.๓.๓ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดพื้นที่ภูมิภาค โดยแบ่งพื้นที่เป็น ๔ ภาค
           ๑.๓.๔ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แบบเสนอชื่อ แบบประวัติ และบัตรเลือก
      ๑.๔ ข้อมูลทะเบียนบุคคลของกลุ่มต่างๆ เพื่อใช้ในการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๒. คณะกรรมการฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งขั้นตอน และแนวทางการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ชุดใหม่) โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
      ๒.๑ ให้ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อตรวจสอบรายชื่อบุคลากรในทะเบียนฐานข้อมูล และปิดประกาศให้มีการเสนอชื่อรับการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖
จนถึงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
      ๒.๒ แจ้งกำหนดการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จาก ๕ กลุ่ม โดย ก.ส.จ. ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ และส่งให้กรมฯ ภายใน ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖
      ๒.๓ การส่งบัญชีรายชื่อ แบบประวัติ และบัตรเลือก ให้ผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อตั้งแต่  เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ และส่งบัตรเลือก
ให้ ก.ส. ภายใน ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
      ๒.๕ กำหนดตรวจนับคะแนนในวันที่ ๑๒-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ และปิดประกาศผลการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗

๓. ข้อเสนอแนะในการดำเนินการ

๓.๑ ควรจัดประชุมชี้แจงการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแก่นายทะเบียนจังหวัด
๓.๒ ควรมีการประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ระหว่างกลุ่มเครือข่ายที่มีชื่อในบัญชีรายชื่อ
๓.๓ ควรมีการแถลงข่าว และให้มีการประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์ (กฎกระทรวงฯ ข้อ ๙)