การประชุมติดตามการดำเนินการสำรวจ รวบรวม และจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมเบญจกูล ชั้นใต้ดิน กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

-------------------------------------------

โดยมีนายกฤตธัช  โชติชนะเดชา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เป็นประธานการประชุม

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มอาสาสมัคร เขตกรุงเทพมหานครและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๕ คน

. วัตถุประสงค์ เพื่อ
   
๑.๑ สำรวจ รวบรวม และจัดทำทะเบียน บุคลากรและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในเขต กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปพัฒนา หรือใช้ประโยชน์ในชุมชน

   ๑.๒ ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ และการจดทะเบียนสิทธิ ในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล

. อาสาสมัครเขต กรุงเทพมหานคร รับทราบ
    ๑.๑ สาระสำคัญการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริม
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเฉพาะการสำรวจรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
    ๑.๒ รายละเอียดการกรอกแบบฟอร์ม แบบสำรวจภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ภ.ท. ๖) และแบบสำรวจ
ข้อมูลทำเนียบบุคลากรเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนด
    ๑.๓ สาระสำคัญการขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การสอบสวนและการพิจารณาวินิจฉัย และแบบหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๕ โดยผู้แทนกลุ่มนิติการ

๒. ผลการติดตามและดำเนินงาน

    ๑) เขตตลิ่งชัน เป็นพี่เลี้ยงเขตบางกอกน้อย สำรวจทะเทียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ประเภทตำราการแพทย์แผนไทย จำนวน ๒ รายการ และตำรับยาการแพทย์แผนไทย จำนวน ๔๖๑ รายการ
    ๒) เขตบางขุนเทียน เป็นพี่เลี้ยงเขตภาษีเจริญ และเขตคลองสาน จะดำเนินการส่งข้อมูลทะเทียน  ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
    ๓) เขตราษฎร์บูรณะ เป็นพี่เลี้ยงเขตวัฒนา จะดำเนินการส่งข้อมูลทะเทียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖
    ๔) เขตหนองแขม เป็นพี่เลี้ยงเขตบางบอน จะดำเนินการส่งข้อมูลทะเทียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖

. กำหนดประชุมติดตาม/ส่งมอบงาน สำรวจ รวบรวม และจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์ แผนไทย  ในเขตกรุงเทพมหานคร ครั้งต่อไป เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖