การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖

วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเบญจกูล ชั้นใต้ดิน กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

-------------------------------------------


โดยมี น.พ.ณัฐวุฒิ  ประเสริฐสิริพงศ์  รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุม

กลุ่มเป้าหมาย
  ได้แก่ คณะกรรมการฯ จำนวน ๒๑ ท่าน และผู้เกี่ยวข้อง ๑๓ คน

วัตถุประสงค์ เพื่อ
๑. รับทราบ
    ๑.๑ ผลการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ
    ๑.๒ ความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง ๙ คณะ
    ๑.๓ ความก้าวหน้าการแก้ไข (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยการบริหารจัดการ การจัดหาผลประโยชน์ และการใช้จ่ายเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ...
    ๑.๔ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยการจัดทำ ทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ...       
    ๑.๕ กฎกระทรวงการขอจดทะเบียนในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การสอบสวนและการพิจารณาวินิจฉัย และแบบหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนสิทธิ ในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยโดยนายทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕๕

๒. เพื่อพิจารณา
    ๒.๑ (ร่าง) แผนการอนุรักษ์ คุ้มครอง เฝ้าระวังและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐
    ๒.๒ (ร่าง) คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาให้จดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล

ผลที่ได้รับ
๑. คณะกรรมการฯ รับทราบ
    ๑.๒.๑ (ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ (แผนระยะสั้น) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒  เพิ่มเติม (๒ พื้นที่)
อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
    ๒.๒ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพร    ในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ (แผนระยะสั้น) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒  เพิ่มเติม (๒ พื้นที่)
    ๒.๓ (ร่าง) คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  เรื่อง แต่งตั้งคึณะอนุกรรมการอนุรักษ์ คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ระดับจังหวัด
อยู่ระหว่างเสนอความเห็นของกลุ่มกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามแต่งตั้ง
    ๒.๔ ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยว่าด้วยการจัดทำ ทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ลงนาม ในระเบียบฯ ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑  มกราคม  ๒๕๕๖ และนำส่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้บังคับต่อไป
    ๒.๕ กฎกระทรวงการขอจดทะเบียนในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การสอบสวนและการพิจารณาวินิจฉัย และแบบหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนสิทธิ ในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยโดยนายทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕๕ อยู่ระหว่างพัฒนาระบบฐานข้อมูลรองรับการยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิฯ และในขณะนี้สามารถยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียนจังหวัดท้องที่ เพื่อรวบรวมเสนอคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาไปพลางก่อน
    ๒.๖ พระราชบัญญัติวิชาชีพแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๖ ได้ลงนามประกาศใช้แล้ว
    ๒.๗ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสมุนไพรไทย : สมุนไพรไทย สู่ตลาดโลก  (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) การพัฒนาสมุนไพรไทยสู่ผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทย (Thailand Champion Herbal Products : TCHP) คัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทย  จำนวน  ๕  รายการ  ได้แก่  กวาวเครือขาว กระชายดำ  ไพล   บัวบก และลูกประคบ
    ๒.๘ การดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการคุ้มครองและ    ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ชุดใหม่)
    ๒.๙ ผลการจัดงานตามโครงการรวมพลังการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ปี ๒๕๕๖

๒. คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
    ๒.๑ (ร่าง) แผนการอนุรักษ์ คุ้มครอง และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐  คณะกรรมการพิจารณา/ศึกษารายละเอียด และให้ข้อเสนอแนะ โดยให้มีการปรับช่วงเวลา เป็น พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒
จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน อาจจะเสนอเป็นแผนชาติ โดยขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
    ๒.๒ (ร่าง) คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติในการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล โดยให้ปรับแก้ไข ตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ และนำไปรับฟังความคิดเห็นภาคส่วน ที่เกี่ยวข้อง  และประกาศใช้ต่อไป