การประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖

วันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเบญจกูล ชั้นใต้ดิน กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

-------------------------------------------


ประธานการประชุม  นายแพทย์สมชัย  นิจพานิช  อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กลุ่มเป้าหมาย 
 ได้แก่  คณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาฯ จำนวน ๒๑ ท่าน และผู้เกี่ยวข้องจำนวน ๑๓ คน

วัตถุประสงค์ เพื่อ

. รับทราบและติดตามการดำเนินงาน
    ๑.๑ คำสั่งกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง ตำรับยา  แผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทย เพื่อประกาศเป็นตำรับยาและตำราของชาติ/ทั่วไป
    ๑.๒ ตรวจสอบสูตรตำรับยาสามัญที่จะประกาศเป็นตำรับยาแผนไทยของชาติ หรือตำรับยาแพทย์แผนไทยทั่วไป
    ๑.๓ สืบค้นที่มาของตำรับยาแผนไทยในบัญชียาหลักแห่งชาติ
    ๑.๔ ตำรับ/ตำราเวชศึกษาของพระยาพิษณุประสาทเวช ร.ศ. ๑๒๗ และเวชศาสตร์วัณ์ณนา เล่ม ๑ – ๕
    ๑.๕ ตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทย ของชาติ/ทั่วไป ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการฯ

. พิจารณา
    ๒.๑ (ร่าง) คู่มือการพิจารณาคำขอการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
    ๒.๒ พิจารณาบัญชีรายชื่อตำราการแพทย์แผนไทยที่สมควรประกาศกำหนดเป็นตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ
จำนวน ๗๓ รายการ

ผลที่ได้รับ
๑. คณะอนุกรรมการ

    ๑.๑ รับทราบคำสั่งกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง ตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทย เพื่อประกาศเป็นตำรับยาและตำราของชาติ/ทั่วไป
    ๑.๒ ตรวจสอบสูตรตำรับยาสามัญตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ เปรียบเทียบกับตำรับยาแผนไทยที่มีที่มาจากตำราการแพทย์แผนไทยเพื่อนำไปสู่การประกาศเป็นตำรับยาแผนไทยของชาติ หรือตำรับยาแพทย์แผนไทยทั่วไป โดยประสานคุณยอดวิทย์ กาญจนการุณ และคณะทำงานเพื่อให้ข้อมูลในการประชุมครั้งต่อไป
    ๑.๓ สืบค้นที่มาของตำรับยาแผนไทยในบัญชียาหลักแห่งชาติ พร้อมประสานข้อมูลจาก ศ.ดร. ชยันต์ พิเชียรสุนทร    เพื่อให้ข้อมูลในการประชุมครั้งต่อไป

๒. พิจารณาคู่มือการพิจารณาคำขอการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย โดยให้คณะอนุกรรมการฯ
ผู้แทนกลุ่มนิติการ และฝ่ายเลขานุการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาขอการจดทะเบียนสิทธิ

ในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล และส่งเอกสารให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาก่อนการประชุมครั้งต่อไป