การประชุมคณะอนุกรรมการพิทักษ์สิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเบญจกูล ชั้นใต้ดิน กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

-------------------------------------------


โดยมี  น.พ.สมชัย  นิจพานิช อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุม

กลุ่มเป้าหมาย
  ได้แก่ คณะอนุกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ จำนวน ๓๑ คน

วัตถุประสงค์
เพื่อ
๑. รับทราบ
    ๑.๑ การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรของภูมิปัญญาฯ/สมุนไพร ๒๕ รายการ
    ๑.๒ การเพิกถอนและคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ทองเนื้องาม
    ๑.๓ การจัดทำยุทธศาสตร์คณะอนุกรรมการฯ ปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐
    ๑.๔ รายการสมุนไพรอาจจะสูญพันธุ์ นำไปสู่การเฝ้าระวังและพิทักษ์สิทธิฯ เพิ่มเติม
๒. พิจารณา
    ๒.๑ ข้อมูลสิทธิบัตรเกี่ยวกับขมิ้นชันในส่วนผสมของตำรับยาแผนจีนเพื่อการรักษาลำไส้อักเสบและผู้ป่วยที่มีอาการนอนไม่หลับ
    ๒.๒ คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล

ผลที่ได้รับ

๑. คณะอนุกรรมการฯ รับทราบ
    ๑.๑ รายงานผลการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ๒๕ รายการ จากสำนักสิทธิบัตร
๗ กลุ่มประเทศ เดือนธันวาคม ๒๕๕๕ และอาจเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย/สมุนไพร จำนวน ๖๖ รายการ
(หมวดหมู่ A๖๑) โดยมีรายการลูกประคบ ขมิ้นชันและมังคุด ที่มีความเหมือนหรือมีความคล้ายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และมีข้อเสนอแนะให้ระบุชื่อ/สัญชาติของผู้ยื่นขอจดสิทธิบัตร จำแนกตารางรายการภูมิปัญญาฯ/สมุนไพร ออกจากกัน
    ๑.๒ ความก้าวหน้าการคัดค้าน/เพิกถอน เครื่องหมายการค้าทองเนื้องาม พบว่า อยู่ระหว่างคณะกรรมการคัดค้าน/เพิกถอน พิจารณา/ตรวจสอบ
    ๑.๓ ผลการดำเนินงานกลไกการขับเคลื่อนมาตรการตามระเบียบการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ เป็นหน่วยงานนำร่องในการดำเนินการตามมาตรการ และกลไกการเข้าถึง และแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
    ๑.๔ ผลการประชุม WIPO IGC ครั้งที่ ๒๔ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ยังต้องมีการพิจารณารายข้อบท
ทั้ง ๑๒ มาตรา ต่อไป
    ๑.๕ การเพิ่มรายการสมุนไพรอาจจะสูญพันธุ์ จำนวน ๓๗ รายการ เพื่อการเฝ้าระวังและพิทักษ์สิทธิ โดยให้มีคณะทำงานตรวจสอบ/กลั่นกรองข้อมูลทางวิชาการ พร้อมเสนอความเห็น ก่อนนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา
    ๑.๖ การเพิ่มรายการสมุนไพรที่มีการศึกษาวิจัยเชิงลึก จำนวน ๑๒ รายการ เพื่อการเฝ้าระวังและพิทักษ์สิทธิ
โดยคณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบให้นำสมุนไพร ๑๒ รายการดังกล่าว เข้าสู่ระบบการเฝ้าระวัง
    ๑.๗ (ร่าง) ยุทธศาสตร์คณะอนุกรรมการฯ ปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐ คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในประเด็นการ จัดทำระบบฐานข้อมูลฯ การบริหารจัดการ โดยเสนอให้มีคณะทำงานจัดทำ PROPOSAL แต่อาจทำให้เกิดความล่าช้า ในขั้นตอนการปฏิบัติ จึงให้ฝ่ายเลขานุการเร่งรัดประสาน/ดำเนินการ

๒. คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
    ๒.๑ ข้อมูลข้อถือสิทธิในสิทธิบัตร จากสำนักงานสิทธิบัตรประเทศจีน ทั้ง ๒ รายการ โดยมอบฝ่ายเลขานุการ สืบค้นรายละเอียดข้อถือสิทธิ ขั้นตอนวิธีการแช่น้ำ วิธีการอบว่า มีความเหมือนหรือความคล้ายวิธีการแพทย์แผนไทยอย่างไร เพื่อนำส่ง/แจ่งข้อมูลไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญา ตรวจสอบเพื่มเติม
    ๒.๒ (ร่าง) หลักเกณฑ์หรือคู่มือแนวทางปฏิบัติในการพิจารณา/ตรวจสอบการยื่น จดทะเบียนสิทธิ ในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล โดยให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข/ปรับปรุง ดังนี้
        ๑) ควรใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบสำหรับเจ้าหน้าที่ ที่รับคำขอจดทะเบียนนสิทธิฯ แยกจากกันกับแนวทางปฏิบัติ สำหรับผู้มาขอยื่นจดทะเบียนสิทธิ
        ๒) ศึกษาตัวอย่างจากคู่มือการจดสิทธิบัตรของกรมทรัพย์สินทางปัญญา และพิจารณาปรับใช้เป็นแนวทาง ในการจัดทำกรอบการจดทะเบียนสิทธิฯ

๓. ข้อเสนอเชิงนโยบาย ภารกิจในความรับผิดชอบของฝ่ายเลขานุการมีจำนวนมาก ทั้งที่ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ และอีกหลากหลายภารกิจยังไม่ได้ดำเนินการ ภายใต้ข้อจำกัดด้านกรอบโครงสร้าง ยังไม่ชัดเจนตามกฎกระทรวง การดำเนินงานในระยะนี้ จำเป็นต้องอาศัยกลไกภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจ

๔. กำหนดประชุมครั้งต่อไป ต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖