การประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองสมุนไพร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖

วันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๒๐๒ ชั้น ๒ อาคารกองวิศวกรรมการแพทย์   กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

-------------------------------------------


โดยมี  นายแพทย์ปภัสสร เจียมบุญศรี    รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   ประธานการประชุม

กลุ่มเป้าหมาย
  ได้แก่     คณะอนุกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๗ คน

วัตถุประสงค์
เพื่อ
    ๑. รับทราบ
       ๑.๑ ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการคุ้มครองสมุนไพรที่ผ่านมา และอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
   
๒. พิจารณา
       ๒.๑ รายชื่อสมุนไพรที่มีค่าต่อการศึกษาหรือวิจัย หรือมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ หรืออาจจะสูญพันธุ์ เพื่อนำไปสู่การศึกษาวิจัยเชิงลึก และประกาศให้เป็นสมุนไพรควบคุม
       ๒.๒ ผลการศึกษาวิจัยสมุนไพรอาจจะสูญพันธุ์ จำนวน ๑๒ รายการ ได้แก่ เถาวัลย์เปรียง กำลังวัวเถลิง เจตมูลเพลิงแดง เนระพูสี ฮ่อสะพายควาย กำลังเสือโคร่ง จันทน์ขาว จันทน์แดง สบู่เลือด สมอ (ทุกชนิด) พญารากดำ และแส้ม้าทะลาย

ผลที่ได้รับ
    ๑. คณะอนุกรรมการฯ รับทราบ
       ๑.๑ ผลการศึกษาวิจัยสมุนไพรเชิงลึก ๑๒ รายการ โดยเห็นชอบ และพิจารณากลั่นกรองนำไปสู่การประกาศคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติ จำนวน ๔ รายการ ได้แก่ เถาวัลย์เปรียง เนระพูสี จันทน์แดง  ลักจั่น โดยมอบฝ่ายเลขานุการ เสนอแต่งตั้งคณะทำงานศึกษา กลั่นกรองข้อมูลเชิงปริมาณและการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการยกร่างประกาศฯ หรืออาจยกตัวอย่างสมุนไพรบางรายการหากมีการประกาศคุ้มครอง จะต้องกำหนดปริมาณ จำนวนการครอบครอง การปลูก หรือการขนย้ายพอสังเขป เพื่อประโยชน์ในการกำหนดมาตรการอนุรักษ์ ส่งเสริมฯ/ใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไป โดยให้นำเสนอ (ร่าง) ประกาศฯ คุ้มครองสมุนไพรทั้ง ๔ รายการ ในการประชุม        ครั้งต่อไป

      ๑.๒ รายชื่อสมุนไพรที่มีความสำคัญ และได้จัดกลุ่มเป็นสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ ตามแผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพร ตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน ๒๕ พื้นที่ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนอนุรักษ์ คุ้มครอง ส่งเสริมต่อไป

      ๑.๓ รายงานข้อมูลการแจ้งครอบครองฯ และการปลูกกวาวเครือ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) พ.ศ. ๒๕๔

      ๑.๔ ความก้าวหน้าของ (ร่าง) แผนการอนุรักษ์ คุ้มครอง และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ของคณะอนุกรรมการคุ้มครองสมุนไพร พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ โดยจะให้นำไปแก้ไขเพิ่มเติม ตามข้อเสนอแนะอนุกรรมการ และมอบฝ่ายเลขานุการประสานเสนอ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ มาตรการ แผนงาน ในร่างแผนฯ ดังกล่าว เพื่อบูรณาการให้สอดคล้องกับ (ร่าง) ยุทธศาสตร์สมุนไพรไทยฯ ที่กำลังดำเนินการรับฟังความเห็นในขณะนี้

    ๒. พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
รายการสมุนไพรที่อาจจะสูญพันธุ์จากหน่วยงานต่างๆ จำนวน ๓๗ รายการ เพื่อนำไปสู่การศึกษาวิจัยเชิงลึก โดยคัดเลือกสมุนไพรกลุ่มดังกล่าว จำนวน ๔ ชนิด ได้แก่  ถั่วดินโคก เทพทาโร  มะตูมนิ่ม เร่ว โดยเสนอแนะให้
       ๑) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ Species สรรพคุณ และการใช้ประโยชน์ทางยา รวมทั้งประสานข้อมูลจากอนุกรรมการ เพื่อให้ครอบคลุมรอบด้านต่อไป
       ๒) เพิ่มข้อมูลปริมาณ/สถานการณ์การใช้ประโยชน์จากสมุนไพรแต่ละชนิด
    ทั้งนี้ ประธาน ได้ขอความร่วมมืออนุกรรมการฯ พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้ประสานฝ่ายเลขานุการต่อไป