การประชุมคณะทำงานพิจารณาขั้นตอนการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ชุดใหม่)

วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมเรือนพระยาพิศณุประสาทเวช ชั้น ๑    กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
-------------------------------------------


โดยมี  นายแพทย์ปภัสสร เจียมบุญศรี   รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุม

กลุ่มเป้าหมาย
  ได้แก่     คณะทำงานฯ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๐ คน

วัตถุประสงค์ เพื่อ
          ๑. รับทราบ คำสั่งกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง
แต่งตั้งคณะทำงาน พิจารณาขั้นตอนการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ชุดใหม่)
         ๒. พิจารณา  (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ และปฏิทินกำหนดการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  และขั้นตอนและแนวทางการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผลที่ได้รับ
๑. รับทราบ
    ๑.๑ คำสั่งกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาขั้นตอนการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ชุดใหม่) โดยคณะทำงานฯ มีอำนาจหน้าที่ พิจารณา ให้ความเห็น และเสนอแนะ เกี่ยวกับขั้นตอนและแนวทางการดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามกฎกกระทรวงกำหนด

    ๑.๒ สาระสำคัญกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
         ๑) พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแทพย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๔๒ โดยมาตรา ๕ ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรรมการโดยตำแหน่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
         ๒) กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.๒๕๔๖ และกฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒
         ๓) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กำหนดพื้นที่ภูมิภาค และแบบเสนอชื่อ แบบประวัติและบัตรเลือก

๒. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ และปฏิทินกำหนดการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งขั้นตอนและแนวทาง การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ชุดใหม่)

๓. ข้อเสนอแนะในการประสานพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งยังไม่ได้กำหนดในเขตพื้นที่ภูมิภาคเนื่องจากเป็นจังหวัดใหม่ ในทางปฏิบัติต้องมีการดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
       กรณี เขตกรุงเทพมหานคร ไม่เป็นพื้นที่เป้าหมายการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แต่ได้ดำเนินการสำรวจ รวบรวมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในพื้นที่

๔. เตรียมการรองรับกรณีภัยพิบัติ อาจจะมีผลกระทบต่อขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ