การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกลไกการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์

จากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมตรีผลา  สถาบันการแพทย์แผนไทย
-------------------------------------------


โดยมี นายแพทย์ณัฐวุฒิ  ประเสริฐศิริพงศ์   รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
                                                 ประธานคณะทำงานฯ เป็นประธานการประชุม

กลุ่มเป้าหมาย    คณะทำงานฯ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๐ คน

วัตถุประสงค์     เพื่อดำเนินงานขับเคลื่อนกลไก/มาตรการในการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ฯ

ผลที่ได้รับ
๑. ที่ประชุมรับทราบ
   ๑.๑ คำสั่งกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนกลไกดังกล่าว
   ๑.๒ ฝ่ายเลขานุการ ได้รายงานความเป็นมาว่า สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)
โดยคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย ทางชีวภาพแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ
เชิญกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ร่วมโครงการกิจกรรมนำร่องในการดำเนินการกลไก ตามระเบียบฯ ดังกล่าว เพื่อ

    ๑) เป็นตัวอย่างในการจัดทำ พัฒนา มาตรการและกลไกการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ฯ ตามระเบียบฯ ให้กับหน่วยงานอื่น ในฐานะกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ เป็นหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย เป็นทั้งผู้ให้ทรัพยากรและขอเข้าถึงทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และสมุนไพร สอดคล้องตามภารกิจของกรมฯ และตามพระราชบัญญัติ

    ๒) ร่วมศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการตามระเบียบฯ ดังกล่าว

    ๓) เพื่อพัฒนากลไกการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นมาตรการ/กลไกภายในประเทศที่เข้มแข็ง และยังเป็นกลไกสำคัญ รองรับ
การเข้าถึง/เชื่อมโยงในระดับภูมิภาค ทั้งเวที BIMSTEC หรือ ASEAN และระดับสากล ที่ประเทศต่างๆ เป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และพิธีสารนาโงยาฯ ต่อไป

๒. สาระสำคัญและเจตนารมณ์ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ พิธีสารนาโงยาฯ และระเบียบคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ โดยกำหนดนิยาม หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

๓. การดำเนินการ   

๑. สรุปสาระสำคัญของระเบียบฯ ดังกล่าวนำเสนอเพื่อทราบในที่ประชุมกรมฯ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕
๒. ทำหนังสือแจ้งยืนยันการเข้าร่วมโครงการกิจกรรมนำร่องในการดำเนินการกลไกตามระเบียบฯ ดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการดำเนินการกลไกการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ของกรม
ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจและอำนาจหน้าที่ในการอนุรักษ์ คุ้มครอง ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย สมุนไพร และทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ
     ตลอดจนการพัฒนาให้มีกลไกการแบ่งปันผลประโยชน์จากการสนับสนุนทุนจากกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  โดยมีแผน ดังนี้
    ๒.๑ แต่งตั้งคณะทำงานฯ และจัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการตามกลไกการอนุรักษ์ เข้าถึง และแบ่งปันผลประโยชน์ของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
    ๒.๒ จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อชี้แจง ระดมความเห็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลการดำเนินการ
    ๒.๓ ประสานเชิญผู้แทน สผ. เข้าร่วมนำเสนอกรอบ ทิศทางการดำเนินงาน
    ๒.๔ มอบหมายสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เป็นหน่วยงานประสาน/ดำเนินการหลักของกรมฯ รับผิดชอบกิจกรรมดังกล่าว

๔. ที่ประชุมได้พิจารณา และให้ความเห็นชอบ
    ๕.๑ (ร่าง) แผนการดำเนินการขับเคลื่อนกลไกฯ และสามารถปรับแก้ไขในภายหลังได้ตามสถานการณ์และความเหมาะสม
    ๕.๑ การปรับแก้ไของค์ประกอบของคณะทำงานฯ โดยเพิ่มเครือในข่ายพื้นที่
    ๕.๒ การเพิ่มองค์ประกอบคณะทำงานฯ ขอให้พิจารณาภาระค่าใช้จ่ายจากการดำเนินการ
    ๕.๓ ยกร่างกลไกหรือมาตรการเข้าถึงหรือแบ่งปันผลประโยชน์ นำเสนอที่ประชุมต่อไป
    ๕.๔ สื่อสารสร้างความเข้าใจและความตระหนักแก่สาธารณะ/ผู้เกี่ยวข้อง๕. กำหนดประชุมคณะทำงานฯ ครั้งต่อไป
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖