การประชุมคณะอนุกรรมการพิทักษ์สิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

วันศุกร์ที่ ๘  มีนาคม ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ อาคารกรมการแพทย์ ๖ (DMS 6)

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
-------------------------------------------


โดยมี  น.พ.สมชัย  นิจพานิช อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุม

กลุ่มเป้าหมาย
  ได้แก่ คณะอนุกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ จำนวน ๒๗ คน

วัตถุประสงค์
เพื่อ
๑. รับทราบ
   ๑.๑ ผลการดำเนินงานเฝ้าระวังและพิทักษ์สิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
   ๑.๒ รายงานการการดำเนินงาน
        ๑.๒.๑ การสิบค้นข้อมูลสิทธิบัตรของภูมิปัญญาฯ/สมุนไพร
        ๑.๒.๒ การตรวจสอบข้อมูลประกาศโฆษณาเครื่องหมายการค้า
        ๑.๒.๓ ความคืบหน้าการประสานงานเพื่อเพิกถอนและคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ทองเนื้องาม

๒. พิจารณา
    ๒.๑ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การเฝ้าระวังและพิทักษ์สิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐
    ๒.๒ รายการสมุนไพรที่อาจจะสูญพันธุ์ และสมุนไพรที่มีความสำคัญ นำไปสู่การเฝ้าระวัง และพิทักษ์สิทธิภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทย และสมุนไพร เพิ่มเติม

ผลที่ได้รับ

๑. คณะอนุกรรมการฯ รับทราบ
    ๑.๑ รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เดือนตุลาคมและพฤศจิกายน ๒๕๕๕ จำนวน ๔,๐๐๐ รายการ พบว่า ไม่เหมือน/คล้าย ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
    ๑.๒ รายงานผลการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ๒๕ รายการ จากสำนักสิทธิบัตร
๗ กลุ่มประเทศ เดือนตุลาคมและพศฤจิกายน ๒๕๕๕ และอาจเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย/สมุนไพร
จำนวน ๑๓ รายการ (หมวดหมู่ A๖๑)
    ๑.๓ ความก้าวหน้าการคัดค้าน/เพิกถอน เครื่องหมายการค้าทองเนื้องาม

๒. คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
    ๒.๑ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว และยังรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม จากคณะอนุกรรมการ/ผู้เกี่ยวข้อง
    ๒.๒ การเพิ่มรายการสมุนไพรอาจจะสูญพันธุ์ จำนวน ๓๗ รายการ เพื่อการเฝ้าระวังและพิทักษ์สิทธิ โดยให้มีคณะทำงานตรวจสอบ/กลั่นกรองข้อมุลทางวิชาการ พร้อมเนอความเห็น ก่อนนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา
    ๒.๓ การเพิ่มรายการสมุนไพรที่มีการศึกษาวิจัยเชิงลึก จำนวน ๑๒ รายการ เพื่อการเฝ้าระวังและพิทักษ์สิทธิ
โดยให้พิจารณาตามความเหมาะสม ในการนำไปเฝ้าระวังและพิทักษ์สิทธิ เพิ่มเติมต่อไป

    ๒.๔ กำหนดประชุมครั้งต่อไป ต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖