คณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทยครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

วันศุกร์ที่ ๑  มีนาคม ๒๕๕๖

ณ ห้องประชุม ๑ อาคารกรมการแพทย์ ๖ (DMS 6) ชั้น ๑ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
-------------------------------------------


ประธานการประชุม  นายแพทย์สมชัย  นิจพานิช  อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่  คณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาฯ จำนวน ๒๑ ท่าน และผู้เกี่ยวข้องจำนวน ๑๐ คน
วัตถุประสงค์ เพื่อ
.รับทราบและติดตามการดำเนินงาน
  
๑.๑ ตรวจสอบความถูกต้องของสูตรตำรับยาสามัญที่จะประกาศเป็นตำรับยาแผนไทยของชาติ หรือตำรับยาแพทย์แผนไทยทั่วไป
   ๑.๒ สืบค้นข้อมูลยาสามัญประจำบ้านประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม จำนวน  ๗  ขนาน
   ๑.๓  สืบค้นที่มาของตำรับยาแผนไทยในบัญชียาหลักแห่งชาติ

. พิจารณา
   ๒.๑ ตำรับ/ตำราในตำราเวชศึกษาของพระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ. ๑๒๗
   ๒.๒ ตำรับ/ตำราในตำราเวชศาสตร์วัณ์ณนา เล่ม ๑ และ ๒
   ๒.๓  คำขอการจดทะเบียนสิทธิส่วนบุคคล  จำนวน ๒ รายการ

ผลที่ได้รับ
๑. คณะอนุกรรมการ
   ๑.๑ พิจารณาตำรับ/ตำราในตำราเวชศึกษาของพระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ. ๑๒๗
   ๑.๒ พิจารณาตำรับ/ตำราในตำราเวชศาสตร์วัณ์ณนา เล่ม ๑ และ ๒
        เพื่อประกาศเป็นตำรับยาของชาติ/ทั่วไป และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะทำงาน (ย่อย) ในการศึกษา/ วิเคราะห์ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายชาตรี เจตนธรรมจักร และนายสุวัตร์ ตั้งจิตเจริญ และคณะเพื่อพิจารณา   ตำรับ/ตำราในตำราเวชศึกษาของ
พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ. ๑๒๗ และตำรับ/ตำราเวชศาสตร์วัณณ์นา เล่ม ๑ และ ๒ ว่าสมควรประกาศเป็นของชาติหรือของทั่วไป
รวมทั้งศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอคณะอนุกรรมการต่อไป

๒. การพิจารณาคำขอการจดทะเบียนสิทธิส่วนบุคคล  จำนวน ๒ รายการ โดยมอบฝ่ายเลขานุการและ นิติการ ยกร่างหลักเกณฑ์ ในการพิจารณาการจดทะเบียนสิทธิส่วนบุคคล

          ๓. จัดประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาฯ ครั้งต่อไป เดือนเมษายน ๒๕๕๖