การจัดงานโครงการรวมพลังการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ปี ๒๕๕๖

ภาคเหนือ ณ จังหวัดพิษณุโลก

ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก
-------------------------------------------


๑. สาระสำคัญ (Theme) การจัดงาน  “ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยภาคเหนือ เพื่อสุขภาพไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน”

๒. น.พ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
   โดยมี นายบุญทัน เลิศสุขเกษม   รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับ และ
   น.พ.สมชัย   นิจพานิช  อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวรายงาน


๓. ผู้เข้าร่วมงาน เฉลี่ยวันละประมาณ จำนวน ๑,๔๐๐ คน ประกอบด้วย
    ๓.๑ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน นักวิชาการ ผู้แทนสถาบันต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นที่ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน
    ๓.๒ นายทะเบียนจังหวัด ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย และเครือข่ายบุคลากร ด้านการแพทย์แผนไทย ๗ กลุ่ม
         จาก ๑๗ จังหวัด
    ๓.๓ เยาวชน/นักศึกษา/นักเรียน
    ๓.๔ ประชาชน/ผู้สนใจ
    ๓.๕ สื่อมวลชน/นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ

     นอกจากนี้ ยังมีประชาชนที่ไม่ได้เดินทางเข้าร่วมงาน แต่ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการใช้ภูมิปัญญาฯ/สมุนไพร โดยได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ผ่านสื่อระดับชุมชน/ท้องถิ่น 

๔. การประเมินผลความพึงพอใจการจัดนิทรรศการ/แสดงผลงาน/วิชาการ ในภาพรวมอยู่ใน ระดับดีมากและดี
รวมร้อยละ ๙๑.๗๐
ดังนี้

           ระดับดีมาก ร้อยละ ๓๗.๕๐
           ระดับดี ร้อยละ ๕๔.๒๐
           ระดับปานกลาง ร้อยละ ๗.๑๐
           ระดับน้อย ร้อยละ ๐.๖๐
           ระดับควรปรับปรุง ร้อยละ ๐.๖๐  

๕. กิจกรรมการจัดงาน
    ๕.๑ การจัดนิทรรศการ จำนวน ๓๘ บูธ ประกอบด้วย เครือข่าย ๑๗ จังหวัด เครือข่ายด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ระดับอำเภอในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก สถาบันการศึกษา/วิชาการ/ ศูนย์/สมาคม/สมาพันธ์/ชมรม ที่มีการดำเนินงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยมีการจัดแสดง/สอน /สาธิต/ให้บริการ/ เผยแพร่/เกี่ยวกับตำรับยาหรือตำราการแพทย์แผนไทย ผักพื้นบ้านหรืออาหารพื้นเมือง สมุนไพร ทั้งสดและแห้ง องค์ความรู้ต่างๆ พิธีกรรมหรือวัฒนธรรมพื้นบ้าน นวัตกรรมด้านการแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์พื้นบ้าน จำนวนไม่น้อยกว่า ๙๐ เรื่อง/รายการ
เช่น

  - การรักษาด้วยการใช้ไฟและความร้อน เช่น ย่ำขาง เหยียบเหล็กแดง
  - การสาธิตและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการเกิด แก่   เก็บ ตาย และภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อการดูแลสุขภาพ
  - สาธิตการใช้ประโยชน์และสรรพคุณอาหารพื้นบ้านตามธาตุเจ้าเรือน
  - ตำรับยา/องค์ความรู้ ปั๊ปสา-ใบลาน เช่น ยากษัยพระยารณไชยชาญยุทธ
  - พิธีกรรมต่างๆ
  - ผลิตภัณฑ์/เวชสำอาง/เวภัณฑ์จากสมุนไพร

   ๕.๒ การประชุมวิชาการ มีการเสวนา/บรรยายจากวิทยากรมืออาชีพ ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง เช่น การแพทย์แผนไทยช่วยชาติได้อย่างไร  วิเคราะห์เจาะลึกรสยาไทย ใช้ชีวิตอย่างไรให้ห่างไกลโรคมะเร็ง หัวร่อต่ออายุ  เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีการสอน/สาธิต/แสดง/เผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องต่างๆ ของแต่ละเครือข่าย

๖. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
    ๖.๑ บูธ ที่ได้รับความนิยม ชม ชอบ จากผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก เชียงใหม่ สุโขทัย เพชรบูรณ์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ ตามลำดับ
    ๖.๒ สถานที่และพื้นที่จัดงานค่อนข้างจำกัด ไม่เอื้อต่อการจัดแสดงนิทรรศการ และการสอน การสาธิต/แสดงเกี่ยวกับภูมิปัญญาฯ และการใช้ประโยชน์
    ๖.๓ ควรจัดงานเช่นนี้ทุกปี ขยายเวลาเป็น ๕ วัน ต่อเนื่องถึงวันเสาร์-อาทิตย์ เพิ่มระยะเวลาการประชาสัมพันธ์ ก่อนการจัดงาน
    ๖.๔ จังหวัดที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก (เบื้องต้น) ให้เข้าร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ ได้แก่ พิษณุโลก ลำพูน ลำปาง เพชรบูรณ์ อุทัยธานี นครสวรรค์

                       ๗. ได้ปรึกษาหารือกับเครือข่ายบางจังหวัดภาคเหนือ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เสนอแนะให้จังหวัดลำปาง
เป็นเจ้าภาพจัดงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และจังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา รวมทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามลำดับ
ทั้งนี้ จะได้ประสานยืนยันตามขั้นตอนต่อไป