การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

วันอังคารที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๓๐น.

 ณ  ห้องประชุม ๑ อาคารกรมการแพทย์ ๖ (DMS๖) กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
-------------------------------------------

โดยมี    น.พ.สมชัย   นิจพานิช    อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เป็นประธานการประชุม
กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ คณะกรรมการฯ จำนวน ๒๑ ท่าน และผู้เกี่ยวข้อง ๑๒ คน

วัตถุประสงค์ เพื่อ
๑. รับทราบ
๑.๑  (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ...       
๑.๒ กฎกระทรวงการขอจดทะเบียนในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การสอบสวนและ การพิจารณาวินิจฉัย และแบบหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนสิทธิ ในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย โดยนายทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕๕
๑.๓ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
๑.๔ (ร่าง) พระราชบัญญัติวิชาชีพแพทย์แผนไทย พ.ศ. ...
๑.๕ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสมุนไพรไทย : สมุนไพรไทย สู่ตลาดโลก  (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)
การพัฒนาสมุนไพรไทยสู่ผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทย  (Thailand Champion Herbal Products : TCHP)
๑.๖ (ร่าง) แผนการอนุรักษ์ คุ้มครอง และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ปี  พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐  
๒. เพื่อพิจารณา
๒.๑ (ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘   (แผนระยะสั้น)  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒  เพิ่มเติม (๒ พื้นที่)
๒.๒ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่  เขตอนุรักษ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘  (แผนระยะสั้น)  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒  เพิ่มเติม (๒ พื้นที่)

๒.๓ (ร่าง) คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

ผลที่ได้รับ
          ๑. คณะกรรมการฯ รับทราบ
 ๑.๑ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย       ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ... ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนาม          ในระเบียบฯ ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑  มกราคม  ๒๕๕๖ และนำส่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้บังคับต่อไป
๑.๒ กฎกระทรวงการขอจดทะเบียนในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การสอบสวนและ       การพิจารณาวินิจฉัย และแบบหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนสิทธิ ในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย      โดยนายทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕๕  อยู่ระหว่างพัฒนาระบบฐานข้อมูลรองรับการยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิฯ และในขณะนี้สามารถยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียนจังหวัดท้องที่ เพื่อรวบรวมเสนอคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาไปพลางก่อน
๑.๓ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ซึ่งได้ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับความเห็นชอบและพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการฯ
๑.๔ (ร่าง) พระราชบัญญัติวิชาชีพแพทย์แผนไทย พ.ศ. ... (ร่าง) พระราชบัญญัติวิชาชีพแพทย์แผนไทย พ.ศ. ... ขณะนี้อยู่ระหว่าง ทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศใน      ราชกิจจานุเบกษา เพื่อใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป
๑.๕ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสมุนไพรไทย : สมุนไพรไทย สู่ตลาดโลก  (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)
การพัฒนาสมุนไพรไทยสู่ผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทย (Thailand Champion Herbal Products : TCHP) คัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทย  จำนวน  ๕  รายการ  ได้แก่  กวาวเครือขาว กระชายดำ  ไพล   บัวบก และลูกประคบ
๑.๖ (ร่าง) แผนการอนุรักษ์ คุ้มครอง และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  ปี        พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐  โดยเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา/ศึกษารายละเอียดและให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้ง ให้มีการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน อาจจะเสนอเป็นแผนชาติ โดยขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
          ๒. คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
๒.๑ (ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘   (แผนระยะสั้น)  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒  เพิ่มเติม (๒ พื้นที่) ได้แก่  พื้นที่ป่าชุมชนบ้านโป่งคำ ในเขตป่าสงวนป่าแม่น้ำน่านตะวันออกตอนใต้  อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน และพื้นที่ป่าชุมชนบ้านเขาพนมกาว อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร         
๒.๒ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่  เขตอนุรักษ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘  (แผนระยะสั้น)  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒  เพิ่มเติม (๒ พื้นที่)  ตามข้อ  ๒.๑
๒.๓ (ร่าง) คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ปรับแก้ไขตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย      เป็นประธานอนุกรรมการระดับจังหวัด