การประชุมชี้แจงโครงการ สำรวจ รวบรวม และจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

ในเขตกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

วันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

 ณ  ห้องประชุม ๑ อาคารกรมการแพทย์ ๖ (DMS๖) กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
-------------------------------------------

 

โดยมี นายกฤตธัช  โชติชนะเดชา  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
                                     ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เป็นประธานการประชุม

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มอาสาสมัคร เขตกรุงเทพมหานครและผู้เกี่ยวข้อง  จำนวน ๓๕ คน

. วัตถุประสงค์ เพื่อ
     ๑.๑  สำรวจ รวบรวม และจัดทำทะเบียน บุคลากรและภูมิปัญญา  การแพทย์แผนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปพัฒนาหรือใช้ประโยชน์ในชุมชน
     ๑.๒  ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒
     ๑.๓  ชี้แจงการสำรวจ รวบรวม และจัดทำทะเบียนฯ แก่อาสาสมัครคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

ผลที่ได้รับ
. อาสาสมัครเขต กรุงเทพมหานคร รับทราบ
  
  ๑.๑ สาระสำคัญการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒
โดยเฉพาะการสำรวจรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
     ๑.๒ รายละเอียดการกรอกแบบฟอร์ม แบบสำรวจภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ภ.ท. ๖) และแบบสำรวจข้อมูลทำเนียบบุคลากรเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนด
     ๑.๓ แนวทาง วิธีการ รายละเอียดการจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยตามแบบฟอร์มโดยมีเป้าหมาย
อย่างน้อย เขตละ ๔๐๐ รายการ รวมเป็น ๒,๐๐๐ รายการ

๒. เห็นชอบในการแบ่งกลุ่มพี่เลี้ยงและอาสาสมัคร ระดับเขต ดังนี้
    ๑) เขตตลิ่งชัน เป็นพี่เลี้ยงเขต  บางกอกน้อย
    ๒) เขตบางขุนเทียน เป็นพี่เลี้ยงเขตภาษีเจริญ และเขตคลองสาร
    ๓) เขตราษฎร์บูรณะ เป็นพี่เลี้ยงเขตวัฒนา
    ๔) เขตหนองแขม เป็นพี่เลี้ยงเขตบางบอน

๓. กำหนดประชุมโครงการ สำรวจ รวบรวม และจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
   ในเขตกรุงเทพมหานคร ครั้งต่อไป เดือนเมษายน ๒๕๕๖