การประชุมคณะทำงานด้านวิชาการและการประเมินผล

โครงการรวมพลังการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

วันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๓๐ น.

 ณ  ห้องประชุม ๑ อาคารกรมการแพทย์ ๖ (DMS๖) กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
-------------------------------------------

 

โดยมี นายแพทย์ปภัสสร เจียมบุญศรี  รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก       
ประธานคณะทำงาน เป็นประธานการประชุม

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้แทนหน่วยงานในกรมฯ ผู้แทนนายทะเบียนจังหวัดเจ้าภาพ ๕ จังหวัด และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๒ คน

วัตถุประสงค์ เพื่อ
๑. รับทราบ
   ๑.๑ กำหนดการจัดงานตามโครงการแต่ละภูมิภาค
   ๑.๒ การโอนเงินสนับสนุนและกรอบแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ

๒. พิจารณา
   ๒.๑ กำหนดการแถลงข่าวการจัดงานแต่ละภูมิภาค
   ๒.๒ นำเสนอผลการเตรียมการจัดงานแต่ละภูมิภาค โดยจังหวัดเจ้าภาพ

ผลที่ได้รับ
   ๒.๑ รับทราบกำหนดการจัดงานตามโครงการรวมพลังการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน   ปี ๒๕๕๖ แต่ละภูมิภาค ดังนี้
      ๑) ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ กุมภาพันธุ์ ๒๕๕๖ ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง
วังจันทน์ ริเวอร์วิว
      ๒) ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ลานเอนกประสงค์ ในห้างสรรพสินค้าสตาร์ ไอที พลาซ่า จังหวัดระยอง
      ๓) ภาคใต้ จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
      ๔) ภาคกลาง จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๔-๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ศาลา ๖๐ พรรษามหาราช เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
      ๕) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๗-๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ลานแสดงสินค้า
เดอะมอลล์ ช็อบปิ้ง เซ็นเตอร์ นครราชสีมา

   ๒.๒ รับทราบกำหนดการแถลงข่าวการจัดงาน ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
      ณ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
   ๒.๓ ประชุมเห็นชอบ รายละเอียดการจัดงาน กรอบเวลา กิจกรรมการจัดงานแต่ละภาค
   ๒.๔ ส่วนกลาง (หน่วยงานประสานหลักแต่ละภาค) จะได้ทำหนังสือเชิญประธาน ผู้บริหาร ในส่วนกลางร่วมงานแต่ละภาค 
   ๒.๕ จะได้ทำหนังสือเชิญเครือข่ายนายทะเบียนจังหวัด ร่วมงานรวมพลังภาคเหนือ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำไปปรับใช้ในการจัดงานต่อไป
  ๒.๖ กำหนดการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งต่อไป ประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ภายหลังการจัดงานภาคเหนือแล้วเสร็จ