การประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองสมุนไพร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ  ห้องประชุม ๑ อาคารกรมการแพทย์ ๖ (DMS๖)

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
-------------------------------------------

 

โดยมี  นายแพทย์ปภัสสร เจียมบุญศรี  รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  เป็นประธานการประชุม

กลุ่มเป้าหมาย
  ได้แก่ คณะอนุกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ จำนวน ๓๒ คน

วัตถุประสงค์
เพื่อ
๑. รับทราบ
   ๑.๑ ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการคุ้มครองสมุนไพรที่ผ่านมา และอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ

๒. พิจารณา
   ๒.๑ รายชื่อสมุนไพรที่มีค่าต่อการศึกษาหรือวิจัย หรือมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ หรืออาจจะสูญพันธุ์ เพื่อนำไปสู่การศึกษาวิจัยเชิงลึก ประเมินค่า และประกาศให้เป็นสมุนไพรควบคุม
   ๒.๒ ผลการศึกษาวิจัยสมุนไพรอาจจะสูญพันธุ์ จำนวน ๑๒ รายการ ได้แก่ เถาวัลย์เปรียง กำลังวัวเถลิง เจตมูลเพลิงแดง เนระพูสี ฮ่อสะพายควาย กำลังเสือโคร่ง จันทน์ขาว จันทน์แดง สบู่เลือด  สมอ (ทุกชนิด) พญารากดำ และแส้ม้าทะลาย

ผลที่ได้รับ
๑. คณะอนุกรรมการฯ รับทราบ
   ๑.๑ คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ที่ ๑๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองสมุนไพร และอำนาจหน้าที่คณะอนุกรรมการ
   ๑.๒ เนื่องจากเป็นคณะอนุกรรมการชุดใหม่ และเป็นการประชุมครั้งแรก ฝ่ายเลขานุการ จึงได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ การดำเนินงานที่ผ่านมา อำนาจหน้าที่ตามคำสั่งฯ

๒. พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ
   ๒.๑ (ร่าง) แผนการอนุรักษ์ คุ้มครอง คุ้มครองและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร  พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางดำเนินการในอนาคต
   ๒.๒ ผลการศึกษาวิจัยสมุนไพร เชิงลึก ๑๒ รายการดังกล่าว เพื่อนำไปประมินคุณค่าและกำหนดประเภท ลักษณะ ชนิด และชื่อของสมุนไพรในลำดับแรก ๓ รายการ ได้แก่ เนระพูสีไทย ลักกะจั่น เถาวัลย์เปรียง และนำไปพิจารณาประกาศใช้ต่อไป โดยมีข้อเสนอแนะ
      ๑) ให้ผู้ศึกษาตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูลรายชื่อสมุนไพร ชื่อวิทย์ ชื่อวงศ์ Species จะได้ส่งให้กลุ่มนิติการ ดำเนินการต่อไป
      ๒) จัดทำข้อเสนอเพื่อการพิจารณา/ตัดสินใจ คัดเลือกสมุนไพรที่มีความสำคัญตามรายการที่ศึกษา
      ๓) เพิ่มข้อมูลปริมาณ/สถานการณ์การใช้ประโยชน์จากสมุนไพรแต่ละชนิดให้สอดคล้องกับ TOR
      ๔) ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวประเด็นกฎหมายที่ใช้อ้างอิง
      ๕) เพิ่มหรือยกตัวอย่างสมุนไพรบางรายการ หากมีการประกาศคุ้มครอง จะต้องกำหนดปริมาณ จำนวนการครอบครอง การปลูก พอสังเขป เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการต่อไป

   ส่วนสมุนไพรอีก ๙ รายการที่เหลือ จะได้พิจารณาประกาศคุ้มครอง หรือมีมาตรการส่งเสริมฯ ในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ ได้มอบฝ่ายเลขานุการ
      ๑) ประสานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งออก/นำเข้าสมุนไพร ที่มีการนำมาขอขึ้นทะเบียนอาหารและยา รวมทั้งสอบถามความคิดเห็นกลุ่มแพทย์แผนไทยที่มีการใช้สมุนไพรเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาครั้งต่อไป
      ๒) ยกร่างมาตรการส่งเสริม/คุ้มครองสมุนไพรรายการอื่นนอกเหนือจากการประกาศคุ้มครอง และนำเสนอในครั้งต่อไป

๔. กำหนดในหลักการสำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ทุก ๒ เดือน