การประชุมเชิงปฏิบัติการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล

การสอบสวนและการพิจารณาวินิจฉัย และแบบหนังสือสำคัญ

แสดงการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยโดยนายทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕

และการสื่อสารนโยบายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสู่ส่วนภูมิภาค
ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ ธันวาคม  ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุมเมจิก ๓ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร

-------------------------------------------

 

โดยมี  น.พ.ชลน่าน  ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ

กลุ่มเป้าหมาย
  ได้แก่ ผู้บริหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้รับผิดชอบงาน และผู้เกี่ยวข้อง  ๒๖๕ คน

วัตถุประสงค์   
   เพื่อชี้แจงและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติ ตามกฎกระทรวง การขอจดทะเบียนสิทธิ ในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และนโยบายที่เกี่ยวข้อง

ผลที่ได้รับ

๑. ผู้บริหาร ผู้แทนนายทะเบียนจังหวัด ผู้รับผิดชอบงาน และผู้เกี่ยวข้อง รับทราบ
   ๑.๑ นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการผลักดันการใช้การแพทย์แผนไทยเพื่อสุขภาพดี และมีเศรษฐกิจเข้มแข็ง การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
   ๑.๒ แนวทางการจัดบริการการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกในสถานบริการ
   ๑.๓ การดำเนินงานรับรองหมอพื้นบ้านตามระเบียบกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ
   ๑.๔ กลไกและแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ปี ๒๕๕๖ ของสำนักงานนายทะเบียนจังหวัด 
   ๑.๕ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แบบบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่
   ๑.๖ แนวทาง ขั้นตอน และแบบคำขอในการรับบริการยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล
      ๑.๖.๑ นายทะเบียนจังหวัด มอบหมายบุคลากรทำหน้าที่รับคำขอ เอกสาร หลักฐาน  พร้อมแสดงข้อมูลรายละเอียดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ส่งให้กรมพิจารณานำเสนอคณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย
      ๑.๖.๒ ประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัด/ท้องที่ในการเผยแพร่/ปิดประกาศข้อมูลข่าวสาร และพิจารณาให้สิทธิดังกล่าว
กฎกระทรวงการขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยฯ อยู่ระหว่างการพัฒนา โปรแกรมรองรับการขอยื่นจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาฯ 

๒. ผู้แทนนายทะเบียนจังหวัด และผู้เกี่ยวข้อง ได้เสนอแนะ
   ๒.๑ เร่งรัดผลักดัน ลูกจ้างงบฯ กองทุนฯ ในสำนักงานนายทะเบียนจังหวัดทุกแห่ง ให้มีความมั่นคงและมีสวัสดิการ
   ๒.๒ จัดให้มีคณะอนุกรรมการคุ้มครอง อนุรักษ์ ส่งเสริมสมุนไพร ถิ่นกำเนด และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยระดับจังหวัด จะได้นำเสนอผู้บริหาร และคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป
   ๒.๓ แนวทางการสนับสนุนนายทะเบียนจังหวัด ที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาระบบงานรองรับการดทะเบียนสิทธิ ขอให้พิจารณาปรับให้มความยืดหยุ่น สอดคล้องกับสถานการณ์ของจังหวัด
   ๒.๔ ควรมีการจัดประชุมเพื่อสื่อสาร แลกเปลี่ยน สร้างความรู้ ความเข้าใจหรือฝึกอบรม เกี่ยวกับกฎหมาย บทบาทหน้าที่ในการอนุรักษ์ คุ้มครอง แก่นายทะเบียนจังหวัด และผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

๓. การประเมินผลความพึงพอใจผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้ได้รับผลกระทบ
   ผู้เข้าประชุม ๒๒๙ คน ตอบแบบประเมินผล ๒๐๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๓๑ โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจ ในภาพรวมของกลุ่มเป้าหมายในการจัดประชุมตามโครงการฯ อยู่ในระดับดี-ดีมาก มีเฉลี่ยร้อยละ ๘๙.๖๗