การประชุมเตรียมการจัดงาน
ตามโครงการรวมพลังการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้าน ปี ๒๕๕๖ ภาคเหนือ
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก

 

                    ๑. นายแพทย์บุญเติม ตันสุรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน
การประชุมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ผู้แทนจากสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ๑๗ จังหวัด ในเขตภาคเหนือ
                    ๒. ที่ประชุมรับทราบ
                             ๒.๑ กำหนดการจัดงานตามโครงการฯ ในพื้นที่ภาคเหนือ ณ ห้องคอนเวชั่นฮอลล์ และลานบัว (วังจันทน์ ริเวอร์ไซด์) ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ส่วนวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ ๖-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.
                             ๒.๒ บทเรียน/ข้อเสนอแนะจากการจัดงานโครงการรวมพลังฯ ในปีที่ผ่านมา
                             ๒.๓ รายละเอียดแนวทางการจัดงานโครงการรวมพลังการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์พื้นบ้าน ปี ๒๕๕๖
                   ๓. ที่ประชุมพิจารณาและให้ความเห็นชอบ
                             ๓.๑ การกำหนด ชื่องาน (Theme งาน) ประกอบด้วย ๓ ชื่อ ดังนี้
                                      ๓.๑.๑ ผสานวัฒนธรรม ล้ำค่าภูมิปัญญาดี ๔ ลำน้ำเหนือ เพื่อสุขภาพ
ของชาวไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน
                                      ๓.๑.๒ ผสานวัฒนธรรมภาคเหนือ เพื่อภูมิปัญญาไทย สรรค์สร้างสุขภาพ ก้าวไกลสู่อาเซียน
                                      ๓.๑.๓ ผสานวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าภูมิปัญญาดี  ๔ ลำน้ำเหนือ
เพื่อสุขภาพของชาวไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน  
                   ทั้งนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยน ให้เหมาะสมและสอดคล้องเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย/สมุนไพร
                             ๓.๒ รูปแบบการจัดกิจกรรมของจังหวัดในภาคเหนือ ประกอบด้วย เวทีวิชาการ/สัมมนาแลกเปลี่ยน, ส่วนบูธนิทรรศการ, เวทีกลาง/การแสดง, การออกร้าน/จำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ/            พืชสมุนไพร ทั้งเครือข่ายภาครัฐและเอกชน
                             ๓.๓ วัสดุอุปกรณ์จัดเตรียมไว้สำหรับ ๑๗ จังหวัดร่วมจัดบูธนิทรรศการขนาด
๓ x ๓ เมตร

                             ๓.๔ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ๑๗ จังหวัด ในเขตภาคเหนือ จัดส่งรายละเอียดเนื้อหาและสาระการจัดงานของจังหวัด ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ภายในวันที่ ๒๗
ธันวาคม ๒๕๕๕ เพื่อรวบรวมจัดทำกำหนดการ สูจิบัตรและเอกสารประกอบการจัดงานต่อไป
                             ๓.๕ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะสนับสนุนการจัดงาน โดยมีเนื้อหาของสำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง ในภาพรวมของกรมฯ วิวัฒนาการการแพทย์แผนไทยอดีต – ปัจจุบัน บูรพาจารย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ดั้งเดิมในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะได้ประสานแจ้งกลุ่มสารนิเทศ
และวิเทศสัมพันธ์ ขอรับการจัดสรรพื้นที่ตามความเหมาะสมต่อไป
                  ๔. กรมฯ ควรสนับสนุนให้มีการจัดประชุมวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย การใช้สมุนไพรในรูปแบบต่างๆ บัญชียาสมุนไพร โดยกำหนดจัดก่อนการจัดงานรวมพลังฯ ๑-๒ วัน และขอ
ความร่วมมือกรมฯ ส่งหนังสือเชิญหน่วยงานและสถานบริการภาครัฐ ร่วมประชุมฯ ดังกล่าว
                  ๕. จะมีการนัดประชุมเตรียมการในเขตภาคเหนือ เพื่อหาข้อสรุปต่างๆ อีกครั้ง จะแจ้ง
ให้ทราบต่อไป