การประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สมุนไพรและถิ่นกำเนิด ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕   เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องเบญจกูล ชั้นใต้ดิน

อาคารพิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

-------------------------------------------

 

โดยมี  นายแพทย์ปภัสสร  เจียมบุญศรี รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุม

กลุ่มเป้าหมาย
  ได้แก่     คณะอนุกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ จำนวน ๒๙ คน

วัตถุประสงค์
เพื่อ
          ๑. รับทราบ
๑.๑ ผลการดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมายตามโครงการฯ
๑.๒ ติดตามการดำเนินงานอนุรักษ์ คุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่ที่เป็นถิ่นกำเนิดของสมุนไพร
          ๒. พิจารณา
                    ๒.๑ (ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘ (แผนระยะสั้น) เพิ่มเติม (๒ พื้นที่) ได้แก่ พิจิตร และน่าน
                   ๒.๒ (ร่าง) กฏกระทรวงประกาศกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร ตามมาตรา ๖๑
                  
ผลที่ได้รับ
          ๑. รับทราบ
                   ๑.๑ ผลการดำเนินงานอนุรักษ์ คุ้มครองและใช้ประโยชน์จากสมุนไพรและถิ่นกำเนิดของสมุนไพรในพื้นที่เป้าหมาย โดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นแผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี (๒๕ พื้นที่)
                   ๑.๒ ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการอนุรักษ์ คุ้มครองและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรและถิ่นกำเนิด
                   ๑.๓ ความก้าวหน้าการสำรวจ และศึกษาสมุนไพรในพื้นที่ที่เป็นถิ่นกำเนิด เป้าหมายปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๕ จำนวน ๗ พื้นที่
                   ๑.๔ ผลการดำเนินงานจัดทำหลักเกณฑ์ทางวิชาการในการประกาศกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร ตามมาตรา ๖๑
         
          ๒. คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
                    ๒.๑ (ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘  (แผนระยะสั้น) จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่
                   ป่าชุมชนเขาพนมกาว อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
                   ป่าชุมชนบ้านโป่งคำ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

     อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลทางวิชาการของสมุนไพรในแต่ละพื้นที่จากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งฝ่ายเลขานุการ จะได้นำเสนอ คณะกรรมการคุ้มครอง และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พิจารณาให้ความเห็นชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะรัฐมนตรี ตามลำดับต่อไป   

                    ๒.๒ เห็นด้วยในหลักการตาม (ร่าง) กฎกระทรวงประกาศกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร ตามมาตรา ๖๑  โดยเสนอแนะให้จัดทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นรอบด้าน พิจารณาข้อมูล เงื่อนไขทางวิชาการ และขั้นตอนการดำเนินงาน ดังกล่าวต่อไป