คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕

วันศุกร์ ๒๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม DMS ๖ กรมการแพทย์

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

-------------------------------------------

 

โดยมี    น.พ.ชาญวิทย์ ทระเทพ             รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม
กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ คณะกรรมการฯ จำนวน ๒๑ ท่าน และผู้เกี่ยวข้อง ๑๕ คน

วัตถุประสงค์ เพื่อ
๑. รับทราบ
๑.๑ ผลการดำเนินงานตามแผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์
๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๔ (ชุดเดิมพ้นวาระ)
๑.๓ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
๑.๔ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แบบบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่
๑.๕ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ
๑.๖ ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ
๑.๗ กฎกระทรวงการขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยฯ
๒. พิจารณา
๒.๑ แก้ไข (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยว่าด้วยการบริหาร การจัดหาผลประโยชน์ และการใช้จ่ายเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ...
๒.๒ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยว่าด้วยการจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ปี ๒๕๕๖

ผลที่ได้รับ
๑. คณะกรรมการฯ รับทราบ
๑.๑ ผลการดำเนินงานตามแผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘ (แผนระยะสั้น) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๔๒     (๕ พื้นที่) คณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามประกาศใช้แผนจัดการฯ และส่งไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๔ (ชุดเดิมพ้นวาระ) ได้ส่งให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ เรียบร้อยแล้ว
๑.๓ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๕๕ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แบบบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๕๕ ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรียบร้อยแล้ว โดยแจ้งให้นายทะเบียนจังหวัด
๑.๔ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ โดย ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นทรัพย์สินทางปัญญา
๑.๕ ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ โดยกรมพัฒนาเป็นหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย
๑.๖ กฎกระทรวงการขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยฯ อยู่ระหว่างจัดทำแนวทางปฏิบัติ แบบคำขอ ระบบจดทะเบียนสิทธิ โดยจะได้ชี้แจงนายทะเบียนจังหวัดและผู้เกี่ยวข้องต่อไป
๑.๗ ความก้าวหน้าการแก้ไข (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยว่าด้วยการบริหาร การจัดหาผลประโยชน์ และการใช้จ่ายเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ...
โดย มอบกลุ่มนิติการ เร่งรัดประสานกรมบัญชีกลาง พิจารณาเสนอความเห็นในส่วน          ที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒. คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ

                   ๒.๑ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยว่าด้วยการจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ปี ๒๕๕๖