การประชุมคณะทำงานด้านวิชาการและการประเมินผล

โครงการรวมพลังการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕

วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเบญจกูล ชั้นใต้ดิน กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

-------------------------------------------

 

โดยมี นายแพทย์ปภัสสร เจียมบุญศรี  รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ประธานคณะทำงาน เป็นประธานการประชุม

กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่      ผู้แทนหน่วยงานในกรมฯ ผู้แทนนายทะเบียนจังหวัดเจ้าภาพ ๕ จังหวัด
และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๐ คน

วัตถุประสงค์ เพื่อ
๑. รับทราบ
   ๑.๑ คำสั่งกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานฯ
   ๑.๒ บทเรียน บทวิเคราะห์ ผลการจัดงานตามโครงการรวมพลังการแพทย์แผนไทย ปี ๒๕๕๕
   ๑.๓ นโยบาย กรอบการดำเนินงาน กิจกรรม และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการรวมพลังการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้าน ปี ๒๕๕๖  

๒. พิจารณา
   ๒.๒ การเตรียมการ กำหนดการ สาระสำคัญ และสถานที่จัดงานแต่ละภูมิภาค
   ๒.๒ แนวทางการประเมินผล บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและประสานหลักและจังหวัดเจ้าภาพ
   ๒.๓ การเตรียมการคัดเลือกจังหวัดเครือข่าย เข้าร่วมจัดงานและนิทรรศการในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐

ผลที่ได้รับ
   ๒.๑ รับทราบคำสั่งกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านวิชาการและ    การประเมินผลโครงการรวมพลังการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ปี ๒๕๕๖

   ๒.๒ เห็นชอบนโยบาย กรอบการจัดงาน กิจกรรมและแนวทางการจัดงาน รวมทั้งแนวทางการประเมินผล โดย
    ๑) บูรณาการร่วมกับงานสำคัญ/งานประจำจังหวัด
    ๒) กรอบการจัดงาน เป็นไปตามแนวทางกำหนด และจังหวัดเจ้าภาพ/เครือข่ายสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามนโยบาย สถานการณ์ ปัญหา ข้อมูล และสภาพพื้นที่
    ๓) กรอบการใช้จ่ายงบประมาณทั้งจังหวัดเครือข่าย และจังหวัดเจ้าภาพ
    ๔) แต่ละภาค มีการประชุมเตรียมการ ร่วมกับจังหวัดเครือข่าย อย่างน้อย ๒-๓ ครั้ง ก่อนการจัดงาน โดยประสานเชิญหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการและหน่วยงานพี่เลี้ยงจากส่วนกลางด้วย

  ๒.๓ เห็นชอบ กรอบเวลาการจัดงานแต่ละภาค เป็น ๒-๓ วัน ช่วงเวลาตั้งเดือนกุมภาพันธ์ –พฤษภาคม ๒๕๕๖
    ๑) ภาคเหนือ ณ จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖              
    ๒) ภาคตะวันออก ณ จังหวัดระยอง ระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๕๖  
    ๓) ภาคกลาง ณ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๕๖
    ๔) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๕๖
    ๕) ภาคใต้ ณ จังหวัดสงขลา ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๕๖

๒.๔ กิจกรรมจัดงานตามโครงการ เป็นไปตามกรอบและนโยบายการจัดงาน โดยกำหนดให้มีสาระสำคัญ (Theme) ของแต่ละภาค

๒.๕ ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
    ๑) แนวทางการประเมินผลผู้เข้าร่วมงานตามแบบประเมินผลประชาชน และแบบประเมินผลวิชาการ  โดยมอบฝ่ายเลขานุการปรับปรุงแก้ไขแบบฯ ให้ชัดเจน เข้าใจง่าย และสะดวกในการตอบข้อมูล ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้จังหวัดเจ้าภาพแต่ละภาค ดำเนินการรวมรวมและวิเคราะห์ผลการประเมิน
    ๒) บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานประสานและจังหวัดเจ้าภาพ

๒.๔ กำหนดการจัดแถลงข่าวโครงการฯ มอบกลุ่มสารนิเทศและวิเทศสัมพันธ์ ประสานและดำเนินการโดยกำหนดภายหลังการประชุมเตรียมการ/เตรียมความพร้อมของจังหวัดเจ้าภาพ/เครือข่ายแต่ละภาค

๒.๕ กำหนดการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งต่อไป ประมาณกลางเดือนมกราคม ๒๕๕๖