คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕

วันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ  ห้องประชุม ๑ อาคารกรมการแพทย์ ๖ (DMS 6)

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

-------------------------------------------

 

โดยมี    น.พ.สุพรรณ   ศรีธรรมมา   อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุม

กลุ่มเป้าหมาย
  ได้แก่ คณะกรรมการฯ จำนวน ๒๑ ท่าน และผู้เกี่ยวข้อง ๑๓ คน

วัตถุประสงค์ เพื่อ
๑. รับทราบ
   ๑.๑ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
   ๑.๒ ผลการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ปี ๒๕๕๕
   ๑.๓ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๔ (ชุดเดิมพ้นวาระ)

๒. พิจารณา
   ๒.๑ แก้ไข (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยว่าด้วยการบริหาร การจัดหาผลประโยชน์ และการใช้จ่ายเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ...
   ๒.๒ (ร่าง) แผนปฏิบัติงานกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ปี ๒๕๕๖

ผลที่ได้รับ
๑. คณะกรรมการฯ รับทราบ
   ๑.๑ แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ (๗ พื้นที่)  
   ๑.๒ แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ (แผนระยะสั้น) เพิ่มเติม (๘ พื้นที่) ที่ได้รายงานความก้าวหน้า และนำเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบแล้ว
   ๑.๓ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๔ (ชุดเดิมพ้นวาระ) และหากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โปรดแจ้งฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
   ๑.๔ ความก้าวหน้าการแก้ไข (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยว่าด้วยการบริหาร การจัดหาผลประโยชน์ และการใช้จ่ายเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ...
คณะทำงานฯ และคณะอนุกรรมการฯ ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากมีหลายประเด็นที่เกี่ยวข้อง และต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง ในระยะนี้ การสนับสนุนทุนวิจัย ให้มีเอกสารแนบท้ายสัญญาฯ เป็นข้อตกลงกันในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น ระหว่างผู้วิจัยกับกรมฯ ไปก่อน จนกว่าระเบียบฯ จะมีผลใช้บังคับ
โดยมอบกลุ่มนิติการ ประสาน และเร่งรัดการดำเนินการต่อไป

๒. คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
   ๒.๑ แผนปฏิบัติงานกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ปี ๒๕๕๖ จำนวน ๙ แผนงาน/โครงการ วงเงิน ๑๒๐ ล้านบาท
   ๒.๒ ให้ทางกองทุนฯ สนับสนุนค่าใช้จ่าย และทำหนังสือเชิญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการฯ เข้าร่วมงาน มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ ๙  
   ๒.๓ มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานและดำเนินการ เพื่อจัดพิมพ์
      ๑) บัตรประจำตัวกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการฯ ทั้งชุดเดิมพ้นวาระแล้วและชุดปัจจุบัน
      ๒) ใบประกาศเกียรติคุณสำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด ตามบัญชีรายชื่อสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปี ๒๕๕๔
ทั้งนี้ จะได้เสนอผู้บริหาร พิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสนุนต่อไป

๓. นัดประชุมครั้งต่อไป ประมาณปลายเดือนตุลาคม หรือต้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕