คณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕

วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๓๐ น.

ณ  ห้องประชุม ๑ อาคารกรมการแพทย์ ๖ (DMS 6)

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

-------------------------------------------

 

ประธานการประชุม :  นายแพทย์ปภัสสร  เจียมบุญศรี  รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ผู้เข้าร่วมประชุม
:  อนุกรรมการ จำนวน   ๑๘ คน  คณะทำงาน  จำนวน  ๙ คน  ผู้เข้าร่วม   จำนวน    ๓ คน

วัตถุประสงค์
: เพื่อพิจารณาและให้ความเห็น
   ๑. การพิจารณาตำรับยาแผนไทย ที่สมควรประกาศกำหนดให้เป็นตำรับยาแผนไทยทั่วไป ตาม(ร่าง) กฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการในการประกาศกำหนดตำรับยา แผนไทยทั่วไปหรือตำราการแพทย์แผนไทยทั่วไป พ.ศ. ...
     ๑.๑. ตำรับยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ
     ๑.๒ ตำรับยาแผนไทย

ผลที่ได้ :     คณะอนุกรรมการฯ มีมติ ดังนี้
    ๑. ประกาศกำหนดยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณสูตรดั้งเดิม ที่สมควรประกาศกำหนดให้เป็นตำรับยาแผนไทยทั่วไป  ตาม(ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศกำหนดตำรับยาแผนไทยทั่วไปหรือตำราการแพทย์แผนไทยทั่วไป พ.ศ. ... จำนวน  ขนาน
    ๒. ประกาศกำหนดยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณสูตรดั้งเดิม ที่สมควรประกาศกำหนดให้เป็นตำรับยาแผนไทยของชาติ  ตาม(ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศกำหนดตำรับยาแผนไทยทั่วไปหรือตำราการแพทย์แผนไทยทั่วไป พ.ศ. ... จำนวน  ๑ ขนาน ได้แก่ ยาเนาวหอย
   มอบฝ่ายเลขานุการ สืบค้นข้อมูลแหล่งที่มาของยาสามัญประจำบ้านเพิ่มเติม จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ ยาถ่าย ยาธรณีสัณฑมาต ยาประสะเปราะใหญ่  ยาประสะมะแว้งและตำรับยาแผนไทยอื่นๆ ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ