การแจ้งยืนยัน e-mail หน่วยงานของท่าน
เพื่อจัดส่งข้อมูลความซ้ำซ้อนของบุคลากรหมอพื้นบ้านให้ตรวจสอบความถูกต้อง


     

  เนื่องจากทางสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาฯ จะจัดส่งข้อมูลบุคลากรหมอพื้นบ้านเพื่อให้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูล
จึงขอความอนุเคราะห์ช่วยยืนยัน e-mail เพื่อที่ใช้ในการส่งเอกสารหรือข้อมูลต่างๆ โดยต้องเป็น e-mail หน่วยงานของท่าน
หรือ e-mail กลาง หากเป็น e-mail ส่วนตัว ทางสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาฯ จะไม่สามารถจัดส่งข้อมูลให้ได้

  กรณีที่หน่วยงานของท่านไม่มี e-mail แนะนำให้สมัครใหม่ โดยใช้รูปแบบ e-mail เป็น ptmkXX@gmail.com
XX คือ รหัสจังหวัด

  ส่งชื่อ e-mail ได้ที่ ptmk.dtam@gmail.com
ขอคำแนะนำ/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กองคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและพื้นบ้านไทย กระทรวงสาธาณสุข
เบอร์โทรศัพท์ 0-2591-1095 , 0-2149-5608 ตามวันและเวลาราชการ
e-mail : ptmk.dtam@gmail.com