การประชุมคณะทำงานด้านวิชาการและการประเมินผล

โครงการรวมพลังการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านปี ๒๕๕๕  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕

วันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ  ห้องประชุม ๑   อาคารกรมการแพทย์ ๖ (DMS 6) กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

-------------------------------------------

 

โดยมี นายแพทย์ปภัสสร เจียมบุญศรี  รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   
ประธานคณะทำงาน เป็นประธานการประชุม

กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ ผู้แทนหน่วยงานในกรมฯ ผู้แทนนายทะเบียนจังหวัดเจ้าภาพ ๕ จังหวัด และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๕ คน

วัตถุประสงค์ เพื่อ
๑. รับทราบ
   ๑.๒ สรุปผลการจัดงานตามโครงการรวมพลังการแพทย์แผนไทยฯ ปี ๒๕๕๕
   ๑.๓ พื้นที่เป้าหมายตามโครงการรวมพลังฯ เข้าร่วมจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ

๒. พิจารณา
   ๒.๒ การเตรียมการ กำหนดการ สาระสำคัญ และสถานที่จัดงานแต่ละภูมิภาคในปี 2555
   ๒.๒ รูปแบบและแนวทางการจัดงาน
   ๒.๓ แนวทางการประเมินผลการจัดงานและนิทรรศการ 

ผลที่ได้รับ

   ๒.๑ รับทราบคำสั่งคณะทำงานด้านวิชาการและการประเมินผลโครงการรวมพลังการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ปี ๒๕๕๕

   ๒.๒ รับทราบผลการจัดงาน สาระสำคัญ และสถานที่จัดงานแต่ละภูมิภาค ทั้ง ๕ ภาค ดังนี้
        ๑) ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ สวนตุง และโคมเฉลิมพระเกียรติ
        ๒) ภาคตะวันออก ณ จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
        ๓) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕
ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
        ๔) ภาคใต้ ณ จังหวัดสงขลา ระหว่าวันที่ ๒๖-๒๗ เมษายน  ๒๕๕๕  ณ อาคารเฉลิม พระเกียรติ ๖๐ พรรษา
        ๕) ภาคกลาง ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕  
ณ วัดพนังเชิญวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

    ๒.๒ ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
         ๑) การจัดงานตามโครงการ เป็นไปตามกรอบและนโยบายการจัดงานโดยกำหนดให้มีสาระสำคัญหลัก (Theme) ของงานตามความเหมาะสม/นโยบาย และ Theme ของแต่ละภาค
         ๒) มีรูปแบบการจัดงาน โดยประชุมวิชาการ/เสวนาแลกเปลี่ยน จัดนิทรรศการแสดง ผลงาน และลานวัฒนธรรมพื้นบ้าน (รวมกลุ่มเครือข่ายกลุ่มต่างๆ)
         ๓) มีการประเมินผลการจัดงาน ทั้งดำเนินการเอง/จ้างเหมาสถาบันการศึกษา แต่เน้นแบบประเมินผลที่ง่าย สั้น กะทัดรัด
         ๔) การจัดงาน ควรมีระยะเวลา ๒-๓ วัน
         ๕) ได้พิจารณาเลือกจังหวัดเจ้าภาพปี ๒๕๕๖ ไว้ภาคละ ๓ จังหวัด ที่มีความพร้อมทั้งผู้บริหาร ทีมงาน สถานที่ และนโยบาย
         ๖) ให้จัดงานฯ ภายในอาคารหรือศูนย์นิทรรศการ โดยให้ตั้งงบฯ ค่าเช่าสถานที่สำหรับจังหวัดเจ้าภาพรองรับ
         ๗) กรณีมีพิธีเปิดงานโดยรัฐมนตรีฯ ให้ส่วนกลางตั้งงบประมาณรองรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว
         ๘) การจัดประชุมวิชาการ ให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒ มื้อต่อวัน รวมทั้งค่าอาหารกลางวัน  โดยตั้งงบประมาณเป็นรายการค่าใช้จ่ายไว้รองรับในงบฯ ของจังหวัดเจ้าภาพ
         ๙) กำหนดการจัดงานในแต่ละปี ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส ๒ หรือควรไม่เกินสิ้นเดือนพฤษภาคมของปีนั้น
         ๑๐) การประชุมเตรียมการฯ จัดงานครั้งต่อไป
             ๑๐.๑ ให้เชิญผู้แทนจังหวัดเจ้าภาพปีที่ผ่านมา ร่วมประชุมกับจังหวัดเจ้าภาพ ของปีงบประมาณใหม่ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
             ๑๐.๒ ให้เชิญผู้แทนกรมบัญชีกลาง/สำนักงบประมาณ ร่วมประชุมรับฟังการเตรียมการ/รายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ ของแต่ละพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจ/ลดปัญหาด้านบริหารจัดการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของจังหวัดเจ้าภาพ/เครือข่าย