การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕

วันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ  ห้องประชุม ๑   อาคารกรมการแพทย์ ๖ (DMS 6)

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

-------------------------------------------

 

โดยมี    น.พ.สุพรรณ   ศรีธรรมมา   อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุม

กลุ่มเป้าหมาย
  ได้แก่ คณะกรรมการฯ จำนวน ๒๑ ท่าน และผู้เกี่ยวข้อง ๑๕ คน

วัตถุประสงค์ เพื่อ
   ๑. รับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
   ๒. ผลการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ปี ๒๕๕๕
   ๓. ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริม และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
   ๔. พิจารณา (ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ (๓ พื้นที่)
   ๕. พิจารณา (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... และแบบบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่
พ.ศ. ...

ผลที่ได้รับ
๑. คณะกรรมการฯ รับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
   ๑.๑ แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ (๗ พื้นที่)                   
   ๑.๒ แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ (แผน   ระยะสั้น) เพิ่มเติม (๘ พื้นที่)
   ๑.๓ ผลการจัดงานโครงการรวมพลังการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
   ๑.๔ ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  

๒. คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
   ๒.๑ (ร่าง) คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริม และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย โดยเสนอแนะให้มีองค์ประกอบเพิ่มเติมอีก ๕-๖ คน

  ๒.๒ (ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘   (แผนระยะสั้น) (๓ พื้นที่) และ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพร    ในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ (แผนระยะสั้น) ดังกล่าว มอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการต่อไป
   ๒.๓ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... และแบบบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ... โดย มอบกลุ่มนิติการ นำเสนอตามขั้นตอน เพื่อประกาศและใช้บังคับต่อไป

๓. นัดประชุมครั้งต่อไปในวันจันทร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม DMS ๖