คณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทย

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕

วันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๓๐ น.

ณ  ห้องประชุม ๑   อาคารกรมการแพทย์ ๖ (DMS 6)

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
-------------------------------------------

 

ประธานการประชุม :  นายแพทย์ปภัสสร  เจียมบุญศรี    รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ผู้เข้าร่วมประชุม
:  อนุกรรมการ จำนวน   ๑๗ คน     คณะทำงาน    จำนวน    ๙ คน
   
วัตถุประสงค์ :
๑.  เพื่อพิจารณาและให้ความเห็น
   ๑.๑ การพิจารณาตำรับยาแผนไทย ที่สมควรประกาศกำหนดให้เป็นตำรับยาแผนไทยทั่วไป ตาม(ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการในการประกาศกำหนดตำรับยาแผนไทยทั่วไปหรือตำราการแพทย์แผนไทยทั่วไป พ.ศ. ...
   ๑.๒. กรอบคำนิยามบุคคลที่มีสิทธิจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒
         
ผลที่ได้ :     คณะอนุกรรมการฯ มีมติ ดังนี้
๑. ตำรับยาแผนไทยที่สมควรประกาศกำหนดให้เป็นตำรับยาแผนไทยทั่วไป  ตาม(ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการในการประกาศกำหนดตำรับยาแผนไทยทั่วไปหรือตำราการแพทย์แผนไทยทั่วไป พ.ศ. ...

  ๑.๑ มอบฝ่ายเลขานุการประสานกลุ่มนิติการ ปรับข้อความ ข้อ ๑ (๑) ให้เป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณตามกฎหมายว่าด้วยยา ตาม ข้อ ๓ จำนวน ๒๗ ขนาน
   ๑.๒ ตำรับยาแผนไทยที่กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเพื่อใช้สำหรับงานสาธารณสุขมูลฐาน ในเบื้องต้นเป็นยาสามัญประจำบ้าน ๒๗ ขนาน ซึ่งเป็นสูตรดั้งเดิม และพิจารณาตำรับยาเพิ่มเติมในการประชุมครั้งต่อไป

๒. กรอบคำนิยามกรอบคำนิยามบุคคลที่มีสิทธิจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้แก่
   ๒.๑ ผู้คิดค้นตำรับยาแผนไทยหรือตำราการแพทย์แผนไทย
   ๒.๒ ผู้ปรับปรุงหรือพัฒนาตำรับยาแผนไทยหรือตำราการแพทย์แผนไทย