การประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการสำรวจ รวบรวม และจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาฯ

ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕


วันศุกร์ที่  ๑ มิถุนายน  ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๓.๓๐ น.

ณ  ห้องประชุม๑ อาคารกรมการแพทย์ ๖ (DM 6) ชั้น ๑ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

ประธานการประชุม  :  นางกัญจนา  ดีวิเศษ   ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

ผู้เข้าร่วมอบรม

อาสาสมัครในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน   ๖๗ คน
คณะทำงาน จำนวน   ๑๑  คน
ผู้สังเกตการณ์ จำนวน    ๒  คน

วัตถุประสงค์ :
   ๑.  เพื่อติดตามผลการการดำเนินงานโครงการสำรวจ  รวบรวม และจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี ๒๕๕๕ 
   ๒. เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ปี ๒๕๕๖

ผลที่ได้ :   
  ๑. อาสาสมัครสามารถสำรวจ รวบรวม และจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเกี่ยวกับตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทยในชุมชน จำนวน ๘ เขต ได้แก่ เขตตลิ่งชัน บางขุนเทียน ราษฎร์บูรณะ ทุ่งครุ หนองแขม จอมทอง บางแค  และเขตธนบุรี และพื้นที่เป้าหมาย จำนวน ๗ เขต ได้แก่ เขตบางกอกน้อย คลองสามวา  คลองสาน  บางบอน  ประเวศ วัฒนา  และเขตภาษีเจริญ   

  ๒. สรุปผลการดำเนินโครงการฯ ปี ๒๕๕๕ จำนวน  ๒,๑๙๙ รายการ ประกอบด้วย เขตหนองแขม  จำนวน  ๕๐๕ รายการ  เขตจอมทอง  จำนวน  ๖๐๕ รายการ เขตบางแค  จำนวน  ๕๖๕ รายการ  และ เขตธนบุรี  จำนวน  ๕๒๔ รายการ

  ๓. โครงการสำรวจ รวบรวม และจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเกี่ยวกับตำรับยา
แผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทยในกรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๕๖  เครือข่ายด้านการแพทย์แผนไทยฯ เสนอดังนี้
    ๓.๑ พื้นที่เป้าหมาย จำนวน ๑๐ เขต ได้แก่ เขตบางกอกน้อย คลองสามวา  คลองสาน  บางบอน  ประเวศ วัฒนา ภาษีเจริญ สายไหม หลักสี่  และเขตสวนหลวง   
    ๓.๒ หัวหน้าอาสาสมัครแต่ละเขต จะสำรวจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแหล่งภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของเขต และคัดเลือกทีมงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ประมาณ ๗-๑๐ คน/ทีม โดยให้อาสาสมัครในชุมชนที่เป็นแหล่งของภูมิปัญญาฯ มีส่วนร่วมในโครงการฯ

            ๔. การประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อยู่ในระดับร้อยละ ๘๕.๖๐ (ค่าเฉลี่ย ๔.๒๘)