คณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทย

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕

วันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม DMS ๖ สำนักการแพทย์ทางเลือก  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

ประธานการประชุม   :  นายแพทย์ปภัสสร  เจียมบุญศรี  รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ผู้เข้าร่วมประชุม     :  อนุกรรมการ     จำนวน   ๑๔  คน        คณะทำงาน      จำนวน    ๙  คน

วัตถุประสงค์
 : 
๑. เพื่อรายงานความก้าวหน้า 
                   การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะคราวประชุม ในคณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยา และตำราการแพทย์แผนไทยชุดใหม่  ไม่สามารถดำเนินการได้  เนื่องจากไม่มีระเบียบฯ รองรับ ควรเบิกจ่ายค่าตอบแทน กรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่ได้รับเชิญมาช่วยปฏิบัติงานเป็นครั้งคราวตามหลักเกณฑ์    

๒. เพื่อพิจารณา          
๒.๑ ตำรับยาแผนไทยที่สมควรประกาศกำหนดให้เป็นตำรับยาแผนไทยทั่วไป 

๒.๑.๑  ตำรับยาแผนไทยที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดเป็นยาสามัญประจำบ้านตามกฎหมายว่าด้วยยา
๒.๑.๒  ตำรับยาแผนไทยที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดเพื่อใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐาน

๒.๒   ตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ  จากสมุดไทย  เวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ ๕ เล่ม  ๑ และเล่ม ๒

ผลที่ได้
 :   คณะอนุกรรมการฯ มีมติ ดังนี้ 
     ๑.  การประกาศกำหนดตำรับยาแผนไทยทั่วไป  ในข้อ ๑ (๑) ตำรับยาแผนไทยที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดเป็นยาสามัญประจำบ้านตามกฎหมายว่าด้วยยา  ให้คงเดิม และข้อ ๑ (๒)  ให้กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย ฯ  กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดเพื่อใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐาน

    ๒.  ตำราการแพทย์แผนไทย จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ สมุดไทย  เวชศาสตร์ฉบับหลวง  รัชกาลที่ ๕ เล่ม ๑  และเล่ม ๒  สมควรประกาศกำหนดเป็นตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ