การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕

   เมื่อวันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม DMS ๖ สำนักการแพทย์ทางเลือก

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

โดยมี    น.พ.สุพรรณ   ศรีธรรมมา  อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุม

กลุ่มเป้าหมาย
  ได้แก่ คณะกรรมการฯ จำนวน ๒๑ ท่าน และผู้เกี่ยวข้อง ๒๕ คน

วัตถุประสงค์ เพื่อ

  
๑. รับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
๒. ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
๓. พิจารณา (ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ (๒ พื้นที่)
๔. พิจารณา (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เรื่อง การจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ...

ผลที่ได้รับ
๑. คณะกรรมการฯ รับทราบ

๑.๑  ความก้าวหน้าผลการดำเนินการเพื่อยกระดับหมอพื้นบ้านให้มีใบประกอบโรคศิลปะ
๑.๒  ผลการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
๑.๓ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพร ในพื้นที่ เขตอนุรักษ์ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๗
(๗ พื้นที่) ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว
๑.๔  ผลการจัดงานโครงการรวมพลังการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และจะได้จัดพิมพ์รายงานผลการดำเนินงาน นำเสนอในโอกาสต่อไป
๑.๕ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นท เขตอนุรักษ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ (แผนระยะสั้น) เพิ่มเติม (๘ พื้นที่) ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว
๑.๖ ความก้าวหน้าของ (ร่าง) กฎกระทรวงการขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยการสอบสวนและ การพิจารณาวินิจฉัย และแบบหนังสือสำคัญแสดงการ จดทะเบียนสิทธิใน ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ... กฎกระทรวงการอนุญาตของผู้ทรงสิทธิในการให้บุคคลอื่นใช้สิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และการเพิกถอนการอนุญาตให้ใช้สิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย โดย   นายทะเบียน พ.ศ. ...
๑.๘ ข้อหารือประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับความหมายของที่ดินและเจ้าของหรือ ผู้ครอบครองที่ดิน   
๑.๙ ผลการดำเนินงานของอนุกรรมการฯ ทั้ง ๘ คณะ

๒. คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ

๒.๑ (ร่าง) คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ๗ คณะ ได้แก่
๑. คณะอนุกรรมการอนุรักษ์ คุ้มครองสมุนไพรและถิ่นกำเนิด
๒. คณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยา และตำราการแพทย์แผนไทย
๓. คณะอนุกรรมการจัดทำตำราอ้างอิงยาสมุนไพร
๔. คณะอนุกรรมการวิชาการและคณะอนุกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนไทย
๕. คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายการแพทย์แผนไทย
๖. คณะอนุกรรมการพิทักษ์สิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
๗. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการแพทย์พื้นบ้าน

โดยตรวจสอบรายชื่อผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ให้ถูกต้อง ชัดเจน
กรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ ความชำนาญ และมีความสนใจ ให้มีส่วนร่วมโดยสมัครเข้าเป็นอนุกรรมการฯ ตามคณะฯ ที่ตนเองมีความชำนาญดังกล่าว โดยแจ้งที่ฝ่ายเลขานุการ เพื่อรวบรวม และนำเสนอประธานกรรมการฯ ลงนามแต่งตั้งต่อไป  

๒.๒ (ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘   (แผนระยะสั้น) (๒ พื้นที่) และ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพร ในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ (แผนระยะสั้น) ดังกล่าว โดยปรับรูปแบบของ (ร่าง) แผนฯ ทั้ง ๒ พื้นที่ ให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับพื้นที่ที่ประกาศใช้ไปแล้ว และนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะรัฐมนตรี ตามขั้นตอนต่อไป

๒.๓ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เรื่อง การจัดทำทะเบียน ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... โดย มอบกลุ่มนิติการ นำเสนอตามขั้นตอน เพื่อประกาศและใช้บังคับต่อไป

๓. นัดประชุมครั้งต่อไป ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม DMS