สรุปผลการประชุม

คณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทย

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕

วันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๓๐ น.

ณ  ห้องประชุมตรีผลา  อาคารพิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทย (ชั้นใต้ดิน)

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

ประธานการประชุม  :  นายแพทย์ปภัสสร  เจียมบุญศรี
                                    รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ผู้เข้าร่วมประชุม     : อนุกรรมการ     จำนวน   ๑๑ คน  
                                    คณะทำงาน    จำนวน    ๙ คน

วัตถุประสงค์ :
   ๑.  เพื่อรายงานความก้าวหน้า
       ๑.๑ โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจากศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
            (วัดโพธิ์) ปี ๒๕๕๔
       ๑.๒. การดำเนินการ(ร่าง) กฎกระทรวงฯ จำนวน ๓ ฉบับ
             ๑.๒.๑ (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์  และวิธีการในการประกาศกำหนดตำรับยา
แผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ พ.ศ....
             ๑.๒.๒  (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดการขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  การสอบสวน  การพิจารณาวินิจฉัย และแบบหนังสือสำคัญแสดงสิทธิในภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทย      
             ๑.๒.๓  (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดการอนุญาตของผู้ทรงสิทธิในการให้ผู้อื่นใช้สิทธิใน
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  และการเพิกถอนการอนุญาตให้ใช้สิทธิใน ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยโดยนายทะเบียน พ.ศ. ...
             ๑.๒.๔ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เรื่อง การจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ...
             ๑.๒.๕ การนับระยะเวลาตกทอดทางมรดก

    ๒. เพื่อพิจารณาและให้ความเห็น
        ๒.๑ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย
        ๒.๒ การพิจารณาตำราการแพทย์แผนไทย จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ คัมภีร์ธาตุพระนารายณ์ (ฉบับใบลาน)และจารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
        ๒.๓ การพิจารณาตำรับยาแผนไทยจากตำราการแพทย์แผนไทย
             ๑) คัมภีร์ธาตุพระนารายณ์ (ฉบับใบลาน)          จำนวน   ๘๑ รายการ
             ๒) จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร    จำนวน ๒๐๒ รายการ

ผลที่ได้ :   คณะอนุกรรมการฯ มีมติ ดังนี้

             ๑. ตำราการแพทย์แผนไทย จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ คัมภีร์ธาตุพระนารายณ์ (ฉบับใบลาน) และจารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหารสมควรประกาศกำหนดเป็นตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ

             ๒. ตำรับยาแผนไทยจากคัมภีร์ธาตุพระนารายณ์ (ฉบับใบลาน) จำนวน ๘๑ รายการสมควรประกาศกำหนดเป็นตำรับยาแผนไทยของชาติ

             ๓. ตำรับยาแผนไทยจากจารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร จำนวน ๒๐๒ รายการ สมควรประกาศกำหนดเป็นตำรับยาแผนไทยของชาติ จำนาน ๒๐๑ รายการ และสมควรประกาศกำหนดเป็นตำรับแผนไทยทั่วไป จำนาน ๑ รายการ