การประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการสำรวจ  รวบรวม และจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาฯ

ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕


วันจันทร์ที่  ๒๓ เมษายน  ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๓.๓๐ น.

ณ  ห้องประชุม๑ อาคารกรมการแพทย์ ๖ (DM 6) ชั้น ๑ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

ประธานการประชุม  :  นางกัญจนา  ดีวิเศษ     ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

ผู้เข้าร่วมอบรม     : อาสาสมัครในเขตกรุงเทพมหานคร   จำนวน   ๒๖ คน  
                        คณะทำงาน                          จำนวน   ๑๕  คน
                        ผู้สังเกตการณ์                       จำนวน    ๒  คน

วัตถุประสงค์ :
    ๑.  เพื่อติดตามผลการการดำเนินงานโครงการสำรวจ  รวบรวม และจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี ๒๕๕๕ 
    ๒. เพื่อค้นหาปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ผลที่ได้ :   
๑. อาสาสมัครสามารถสำรวจ รวบรวม และจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เกี่ยวกับตำรับยาแผนไทย และตำราการแพทย์แผนไทย ในชุมชน จำนวน ๔ เขต ได้แก่ เขตหนองแขม  จอมทอง บางแค  และเขตธนบุรี

๒. การจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในเบื้องต้น จำนวน  ๒,๐๔๔ รายการ ได้ดังนี้
    ๒.๑ เขตหนองแขม  จำนวน  ๔๒๗ รายการ
    ๒.๒ เขตจอมทอง    จำนวน  ๖๐๓ รายการ
    ๒.๓ เขตบางแค      จำนวน  ๔๙๔ รายการ
    ๒.๔ เขตธนบุรี       จำนวน  ๕๒๐ รายการ

๓. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการฯ
    ๓.๑ การประสานงานในพื้นที่ของพี่เลี้ยงและเขตเป้าหมาย เนื่องจากมีภารกิจหลายด้าน
    ๓.๒ การสำรวจพื้นที่เป้าหมาย บางเขตยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งภูมิปัญญาฯ ได้ครบทุกแห่ง
    ๓.๓ ความไม่เข้าใจการบันทึกแบบสำรวจทะเบียนภูมิปัญญาฯ ของเขตเป้าหมาย

                 ๓.๔ อาสาสมัครในบางเขตที่ผ่านการคัดเลือก ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ต่อเนื่อง