การประชุมคณะอนุกรรมการพิทักษ์สิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕

วันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมเบญจกูล อาคารพิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย ชั้นใต้ดิน (เรือนหมอเพ็ญนภา)

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

โดยมี  น.พ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุม

กลุ่มเป้าหมาย
  ได้แก่ คณะอนุกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ จำนวน ๓๐ คน

วัตถุประสงค์
เพื่อ
      ๑. รับทราบ
         ๑.๑ ผลการดำเนินงานเฝ้าระวังและพิทักษ์สิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
         ๑.๒ รายงานการการดำเนินงาน
             ๑.๒.๑ การสิบค้นข้อมูลสิทธิบัตรของภูมิปัญญาฯ/สมุนไพร
             ๑.๒.๒ การตรวจสอบข้อมูลประกาศโฆษณาเครื่องหมายการค้า
             ๑.๒.๓ ความคืบหน้าการประสานงานเพื่อเพิกถอนและคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ทองเนื้องาม
      ๒. พิจารณา
        ๒.๑ ข้อมูลข้อถือสิทธิในสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
        ๒.๒ แนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังและพิทักษ์สิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

ผลที่ได้รับ

    ๑. คณะอนุกรรมการฯ รับทราบ
        ๑.๑ รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา รอบ ๖ เดือน แรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๕
        ๑.๒ รายงานผลการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ๒๕ รายการ จากสำนักสิทธิบัตร ๗ กลุ่มประเทศ รอบ ๖ เดือน แรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๕
        ๑.๓ รายงานผลการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ๒๕ รายการ จากสำนักสิทธิบัตร ๗ กลุ่มประเทศ ที่ผ่านมาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๐-๒๕๕๔
        ๑.๔ ผลการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร        ๒๕ รายการ จากสำนักสิทธิบัตร ๗ กลุ่มประเทศ ในรอบเดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๖๔ รายการ       และอาจเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย/สมุนไพร จำนวน ๔๗ รายการ (หมวดหมู่ A๖๑)
    ๒. คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
       ๒.๑ แนวทางการตรวจสอบคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยให้จัดส่ง/แจ้งข้อมูลผลการตรวจสอบกลับไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้ทันตามกรอบเวลากำหนด
       ๒.๒ การตรวจสอบ/สืบค้นข้อมูลข้อถือสิทธิในสิทธิบัตรของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร จำนวน ๒๕ รายการ จากสำนักสิทธิบัตร ๗ กลุ่มประเทศ หากพบว่า
         ๑) มีข้อสงสัย/ข้อมูลเบื้องต้นอาจเหมือนหรือคล้ายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยจากวิธีปรุงยา ๒๘ วิธี หรือตำรับหรือตำรา
         ๒) มีวิธีการ/กระบวนการทางวิชาการอื่นใดที่รับรู้หรือเผยแพร่ทั่วไป
         ๓) เหมือนหรือคล้ายหลักการ/สาขาวิชาการอื่นที่มีใช้โดยทั่วไป

ให้ฝ่ายเลขานุการ ทำหนังสือประสานแจ้งข้อมูลฯ ดังกล่าว ไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญา พิจารณาต่อไป