การประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สมุนไพรและถิ่นกำเนิด (สัญจร) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕

ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕  ณ จังหวัดเลย และอุดรธานี

โดยมี   นายแพทย์สุพรรณ  ศรีธรรมมา อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุม

กลุ่มเป้าหมาย
  ได้แก่     คณะอนุกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ จำนวน ๓๗ คน

วัตถุประสงค์ เพื่อ
๑. รับทราบ
    ๑.๑ ผลการดำเนินงานในระดับพื้นที่
    ๑.๒ ทัศนศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอนุรักษ์สมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์

๒. พิจารณา
    ๒.๑ (ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ ๒ แห่ง (เป้าหมายเริ่มดำเนินการในปี ๒๕๕๒ จำนวน ๑๓ แห่ง)
    ๒.๒ ผลการสำรวจและศึกษาสมุนไพรในพื้นที่นอกเขตอนุรักษ์ ๒ แห่ง ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและบึงกาฬ

ผลที่ได้รับ
๑. รับทราบ
    ๑.๑ ผลการดำเนินงานอนุรักษ์ คุ้มครองและใช้ประโยชน์จากสมุนไพรและถิ่นกำเนิดของพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

    ๑.๒ ผลการดำเนินงานตามนโยบายด้านการแพทย์แผนไทยในพื้นที่
         ๑) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาอาน  อำเภอเมือง จังหวัดเลย
         ๒) โรงพยาบาลเลย
         ๓) โรงพยาบาลด่านซ้าย จังหวัดเลย
         ๔) โรงพยาบาลกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

    ๑.๓ ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗ (แผนระยะสั้น) จำนวน ๗ พื้นที่ โดยคณะรัฐมนตรี ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามประกาศใช้แผนฯ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามขั้นตอนต่อไป ทังนี้ ได้โอนเงินสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดแล้ว

    ๑.๔ (ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗ (แผนระยะสั้น) จำนวน ๘ พื้นที่ เพิ่มเติม โดยคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ และจะได้นำเสนอรัฐมนตรีลงนามประกาศใช้แผนฯ และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

    ๑.๕  (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการอนุรักษ์ คุ้มครอง เฝ้าระวังและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร และถิ่นกำเนิด โดยที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบ ฝ่ายเลขานุการ จะได้ประสานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ที่เกี่ยวข้อง และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อกำหนดวัน เวลา และขอใช้สถานที่ในการจัดพิธีลงนามให้สอดคล้องกับวันอังคารที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรี ต่อไป

๒. คณะอนุกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ
    ๒.๑ (ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘ (แผนระยะสั้น) จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ พื้นที่ป่าภูคำบก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด และพื้นที่ป่าชุมชนทุ่งสูง อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
อยู่ระหว่าง การตรวจสอบข้อมูลทางวิชาการของสมุนไพรในแต่ละพื้นที่ จากผู้เชี่ยวชาญ
ฝ่ายเลขานุการ จะได้นำเสนอคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พิจารณาให้ความเห็นชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะรัฐมนตรี ตามลำดับต่อไป โดยให้เว้นระยะเวลาสักระยะหนึ่ง เพื่อรอเสนอไปพร้อมกับพื้นที่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย และเชียงใหม่  

    ๒.๒ ผลการสำรวจและศึกษาสมุนไพรในพื้นที่นอกเขตอนุรักษ์ ๒ พื้นที่ ได้แก่
        ๑) ป่าคำหัวแฮด ตำบลวังเจริญ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
        ๒) ป่าหนองแปน ตำบลสีชมพู อำเภอพระเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

    โดยคณะอนุกรรมการฯ รับทราบและเห็นชอบผลการสำรวจศึกษาสมุนไพรในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องตามมาตรา ๖๑ และให้ฝ่ายเลขานุการประสานกลุ่มนิติการ พิจารณาและจัดทำขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ และแจ้งให้ จังหวัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป