สรุปสาระสำคัญ

การประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองสมุนไพร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕

เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม DMS ๖  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


โดยมี  นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุม

กลุ่มเป้าหมาย  คณะอนุกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๘ คน

วัตถุประสงค์ เพื่อ
๑. รับทราบ
00000๑.๑ ความคืบหน้าการศึกษาข้อมูลสมุนไพร
00000๑.๒ รายชื่อสมุนไพร ๓ กลุ่ม ที่ได้รับการสนับสนุนจากนายทะเบียนจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
00000๑.๓ นิยามจุลชีพ และความคืบหน้าการศึกษาข้อมูลจุลชีพ 

๒. พิจารณา
00000๒.๑ รายชื่อสมุนไพรที่มีค่าต่อการศึกษาหรือวิจัย หรือมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ หรืออาจจะสูญพันธุ์ เพื่อนำไปสู่การศึกษาวิจัยเชิงลึก ประกอบการพิจารณาประกาศเป็นสมุนไพรควบคุม

ผลที่ได้รับ

00000๑. คณะอนุกรรมการฯ รับทราบ
0000000000๑.๑ ความคืบหน้าการศึกษาข้อมูลสมุนไพร จำนวน ๑๒ รายการ
0000000000๑.๒ รายชื่อสมุนไพร ๓ กลุ่ม ได้แก่ สมุนไพรที่มีค่าต่อการศึกษาหรือวิจัย หรือมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ หรืออาจจะสูญพันธุ์ ที่ได้รับการสนับสนุนจากนายทะเบียนจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0000000000๑.๓ นิยามจุลชีพ โดยมีความเห็นเพิ่มเติมในทางวิชาการและความสอดคล้องตามพระราชบัญญัติ จึงควรนำมาพิจารณาทบทวนอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป
0000000000ส่วนการจ้างจัดทำฐานข้อมูลจุลชีพ ยังเห็นว่าเป็นภารกิจที่สำคัญควรดำเนินการโดยขอรับการสนับสนุน งบประมาณจากกองทุนฯ 

00000๒.ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
0000000000๒.๑ รายชื่อสมุนไพรที่มีค่าต่อการศึกษาหรือวิจัย หรือมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ หรืออาจจะ  สูญพันธุ์ ที่ได้รับการสนับสนุนจากนายทะเบียนจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0000000000โดยมอบฝ่ายเลขานุการ จัดทำแฟ้มเอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการฯ (แฟ้มประจำใช้แล้วคืนฝ่ายเลขานุการ) ข้อมูลรายชื่อสมุนไพร ๓ กลุ่ม พร้อมคำนิยามและหลักเกณฑ์การพิจารณาสมุนไพร ๓ กลุ่มดังกล่าว นำมาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
0000000000๒.๒ การดำเนินการอนุรักษ์ คุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่ที่เป็นถิ่นกำเนิดของสมุนไพร ซึ่งเป็นภารกิจและอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สมุนไพร และถิ่นกำเนิด โดยกิจกรรมมีความสอดคล้องกับภารกิจและอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการคุ้มครองสมุนไพร เห็นควรยุบรวมเป็นคณะอนุกรรมการชุดเดียวกัน ในโอกาสที่จะมีการทบทวนองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯ แต่ละคณะ
0000000000๒.๓ ควรประชุมคณะอนุกรรมการฯ ต่อเนื่องทุกเดือน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อมูลและประเด็นสาระประกอบการพิจารณา