ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูปัญญาการแพทย์แผนไทย (สัญจร) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  เวลา ๑๗.๐๐ น.

ณ  โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท  จังหวัดเชียงราย

 

ประธานการประชุม    นายแพทย์สุพรรณ  ศรีธรรมมา อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ

กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ คณะกรรมการฯ  จำนวน  ๒๑  คน  และผู้เกี่ยวข้อง  ๒๒  คน

วัตถุประสงค์ เพื่อ

๑. รับทราบ
     ๑.๑ ความคืบหน้าการดำเนินงาน ตามระเบียบกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ.๒๕๕๔                                                            
      ๑.๒ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ฯ
      ๑.๓ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ (๗ พื้นที่)
      ๑.๔ การจัดงานโครงการรวมพลังการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
      ๑.๕ (ร่าง)  กฎหมายลำดับรอง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๔๒ จำนวน ๕ ฉบับ
      ๑.๖ รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
      ๑.๗ รายงานการตรวจสอบภายใน ของสำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  ปีงบประมาณ ๒๕๕๔  

๒. พิจารณา
      ๒.๑ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ (แผนระยะสั้น)  เพิ่มเติม (๘ พื้นที่)

ผลที่ได้รับ
๑. คณะกรรมการฯ รับทราบ
      ๑.๑ กำหนดการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ ตามระเบียบกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ว่าด้วยการออกหนังสือ รับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ.๒๕๕๔ ให้กับผู้แทนนายทะเบียนจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่  ๒๗ – ๒๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
      ๑.๒ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์    แผนไทย ฯ  กลุ่มหมอพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จากนายไข  เหลาเคน  แทนพระครู  ศุภาจารภิมล ให้อยู่ในดุลพินิจทีมกฎหมาย ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
     ๑.๓ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ (๗ พื้นที่)  อยู่ระหว่างนำส่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
      ๑.๔ กำหนดการการจัดงานโครงการรวมพลังการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน    ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
     ๑.๕  (ร่าง)  กฎหมายลำดับรอง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๔๒ จำนวน ๕ ฉบับ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ ได้สรุปความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาแจ้งยืนยัน ความเห็นของร่างกฎกระทรวงไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรียบร้อยแล้ว
      ๑.๖  รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย   โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เห็นว่า รายงานแสดงฐานะทางการเงินของกองทุนฯ  ถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามหลักบัญชีที่กระทรวงการคลังกำหนด
      ๑.๗ รายงานการตรวจสอบภายใน ของสำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  ปีงบประมาณ ๒๕๕๔  โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน  ได้สุ่มตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งสิ้น  ๖  เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๓ – มีนาคม ๒๕๕๔

๒. คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ

     ๒.๑  (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ (แผนระยะสั้น)  เพิ่มเติม (๘ พื้นที่)