สรุปสาระสำคัญ

สรุปผลการอบรมเตรียมความพร้อมการสำรวจ  รวบรวม และจัดทำทะเบียนบุคลากรฯ และทะเบียนภูมิปัญญาฯ

ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๕๕


วันอังคารที่  ๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

ณ  ห้องประชุม๑ อาคารกรมการแพทย์ ๖ (DM 6) ชั้น ๑ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

 

ประธานการอบรม    :  นางกัญจนา  ดีวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

ผู้เข้าร่วมอบรม      :  อาสาสมัครในเขตกรุงเทพมหานคร  จำนวน  ๔๙ คน
                          คณะทำงาน                          จำนวน  ๑๙ คน
                           วิทยาการ                             จำนวน   ๒ คน  

วิทยากร           
:  อาจารย์พิมพ์พรรณ   ไพบูลย์หวังเจริญ  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาโบราณ
                          อาจารย์จุง  ดิบประโคน       นักภาษาโบราณชำนาญการ

วัตถุประสงค์ :
      ๑.  เพื่อให้อาสาสมัครสามารถอ่านตำรับยาแผนไทยหรือตำราการแพทย์แผนไทยที่บันทึกเป็นภาษาไทยโบราณได้เบื้องต้น
      ๒. เพื่อรวบรวม และจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเกี่ยวกับตำรับยาแผนไทย และตำราการแพทย์แผนไทย ที่เป็นภาษาโบราณได้ถูกต้อง

ผลที่ได้ :
      ๑. อาสาสมัครได้ฝึกและสามารถอ่านภาษาโบราณจากเอกสารโบราณได้เบื้องต้น
      ๒. อาสาสมัครจะมีดำเนินการสำรวจ รวบรวม และจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เกี่ยวกับตำรับยาแผนไทย และตำราการแพทย์แผนไทยในชุมชน จำนวน ๖ เขต ได้แก่ เขตหนองแขม สวนหลวง จอมทอง  บางแค คลองสามวา  เขตธนบุรี

สรุปผลการประเมินผลความพึงพอใจการอบรมฯ
      ผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน ๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๔ เป็นเพศหญิงร้อยละ ๗๐.๒๑ (๓๓ คน) และเพศชายร้อยละ ๒๙.๗๙ (๑๔ คน) โดยมีหัวข้อประเมิน ๔ ด้าน ดังนี้