สรุปสาระสำคัญ

การประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทย

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕

วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.

ณ  ห้องประชุม๑ อาคารกรมการแพทย์ ๖ (DM 6) ชั้น ๑ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

ประธานการประชุม :  นายแพทย์สุพรรณ   ศรีธรรมมา  อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ผู้เข้าร่วมประชุม :  อนุกรรมการ จำนวน   ๑๔ คน    คณะทำงาน    จำนวน  ๑๕ คน
   
วัตถุประสงค์ :
๑.  เพื่อรายงานความก้าวหน้าการประสานสำนักหอสมุดแห่งชาติ
0000๑.๑ โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจากศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม(วัดโพธิ์) ปี ๒๕๕๔
0000๑.๒. การดำเนินการ(ร่าง) กฎกระทรวงฯ จำนวน ๓ ฉบับ
00000000๑.๒.๑ (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์  และวิธีการในการประกาศกำหนดตำรับยา แผนไทยของชาติ หรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ พ.ศ....
00000000๑.๒.๒  (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการขอรับอนุญาตและการอนุญาต ข้อจำกัดสิทธิ  และค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทย ของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ
00000000๑.๒.๓  (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์  และวิธีการในการประกาศกำหนดตำรับยา แผนไทยทั่วไปหรือ ตำราการแพทย์แผนไทยทั่วไป พ.ศ. ....

๒.เพื่อพิจารณาและให้ความเห็น ต่อ(ร่าง) กฎกระทรวงฯ ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา จำนวน ๒ ฉบับ  ดังนี้ 000000๒.๑ (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดการขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การสอบสวน การพิจารณาวินิจฉัย  และแบบหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ...
0 ๒.๒ (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดการอนุญาตของผู้ทรงสิทธิในการให้บุคคลอื่นใช้สิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  และการเพิกถอนการอนุญาตให้ใช้สิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยโดยนายทะเบียน

ผลที่ได้ :     คณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบใน (ร่าง) กฎกระทรวงฯ ทั้ง ๒ ฉบับ และมอบหมายให้กลุ่มนิติการทำหนังสือ ยืนยันเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกา