สรุปสาระสำคัญ

การประชุมคณะทำงานด้านวิชาการและการประเมินผล

โครงการรวมพลังการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕

เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม DMS ๖  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


 

โดยมี นายแพทย์ปภัสสร เจียมบุญศรี  รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประธานคณะทำงาน เป็นประธานการประชุม

กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ ผู้แทนหน่วยงานในกรมฯ ผู้แทนนายทะเบียนจังหวัดเจ้าภาพ ๕ จังหวัด และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๓ คน

วัตถุประสงค์ เพื่อ
๑. รับทราบ
00000๑.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ
00000๑.๒ ผลการจัดงานตามโครงการรวมพลังการแพทย์แผนไทย ปี ๒๕๕๔
00000๑.๓ กรอบ นโยบายการดำเนินงาน และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ตามโครงการรวมพลังการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้าน ปี ๒๕๕๕  

๒. พิจารณา
00000๒.๒ การเตรียมการ กำหนดการ สาระสำคัญ และสถานที่จัดงานแต่ละภูมิภาค
00000๒.๒ บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและประสานหลักและจังหวัดเจ้าภาพ
00000๒.๓ การประเมินผลการจัดงานและนิทรรศการ 

ผลที่ได้รับ

00000๒.๑ รับทราบคำสั่งคณะทำงานด้านวิชาการและการประเมินผลโครงการรวมพลังการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน
ปี ๒๕๕๕
00000๒.๒ การเตรียมการ กำหนดการจัดงาน สาระสำคัญ และสถานที่จัดงานแต่ละภูมิภาค ดังนี้
0000000000๑) ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติ
0000000000๒) ภาคตะวันออก ณ จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ณ สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
0000000000๓) ภาคกลาง ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๕๕ ณ วัดพนัญเชิง หรือบริเวณอาคารมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรอยุธยา
0000000000๔) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๕๕  
ณ บริเวณอาคารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
0000000000๕) ภาคใต้ ณ จังหวัดสงขลา ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
00000๒.๒ กิจกรรมของการจัดงานตามโครงการ เป็นไปตามกรอบและนโยบายการจัดงาน โดยกำหนดให้มีสาระสำคัญ (Theme) ของแต่ละภาค
00000๒.๓ ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
0000000000๑) แนวทางการประเมินผลผู้เข้าร่วมงานตามแบบประเมินผลประชาชน และแบบประเมินผลวิชาการ โดยมอบฝ่ายเลขานุการปรับปรุงแก้ไขแบบฯ ให้ชัดเจน เข้าใจง่าย และสะดวกในการตอบข้อมูล ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้จังหวัดเจ้าภาพ แต่ละภาค ดำเนินการรวมรวมและวิเคราะห์ผลการประเมิน
0000000000๒) บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานประสานและจังหวัดเจ้าภาพ

                  

00000๒.๔ กำหนดการจัดแถลงข่าวโครงการฯ มอบกลุ่มสารนิเทศและวิเทศสัมพันธ์ ประสานและดำเนินการโดยกำหนด วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ หรือ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕