สรุปสาระสำคัญ
การประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สมุนไพรและถิ่นกำเนิด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.  ณ ห้องประชุม ๑ อาคารกรมการแพทย์ ๖ (DMS๖) 
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

 

โดยมี  พ.ญ.วิลาวัณย์  จึงประเสริฐ   
         อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุม

กลุ่มเป้าหมาย
  ได้แก่     คณะอนุกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ จำนวน ๓๐ คน

วัตถุประสงค์
เพื่อ
     ๑. รับทราบ
         ๑.๑ การประสานข้อมูลจำนวนพื้นที่เขตอนุรักษ์และพื้นที่นอกเขตอนุรักษ์ที่เป็นถิ่นกำเนิดของสมุนไพรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
         ๑.๒ จำนวนพื้นที่นอกเขตอนุรักษ์ของนายทะเบียนจังหวัดเป้าหมายในปี ๒๕๕๔ เพิ่มเติม
         ๑.๓ นิยามคำสำคัญ ตามมาตรา ๔๔
    
     ๒. พิจารณา
         ๒.๑ (ร่าง) แผนงานและแนวทางการอนุรักษ์ คุ้มครองสมุนไพรและบริเวณถิ่นกำเนิด ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖
         ๒.๒ (ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ ๗ แห่ง  

                              

ผลที่ได้รับ
     ๑. รับทราบ
          ๑.๑ การประสานข้อมูลจำนวนพื้นที่เขตอนุรักษ์และพื้นที่นอกเขตอนุรักษ์ที่เป็นถิ่นกำเนิดของสมุนไพรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
          ๑.๒ จำนวนพื้นที่นอกเขตอนุรักษ์ของนายทะเบียนจังหวัดเป้าหมายในปี ๒๕๕๔ เพิ่มเติม
          ๑.๓ นิยามคำสำคัญ ได้แก่
              ๑) สมุนไพรที่มีค่าต่อการศึกษาหรือวิจัย หมายถึง สมุนไพรที่ควรนำไปศึกษาหรือวิจัย หรือพัฒนาต่อยอด เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ การสาธารณสุข เศรษฐกิจ และการดำรงชีพ
              ๒) สมุนไพรที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ หมายถึง สมุนไพรที่เป็นที่ต้องการของตลาด
              ๓) สมุนไพรที่อาจสูญพันธุ์ หมายถึง สมุนไพรที่ขึ้นเฉพาะพื้นที่ ยากในการขยายพันธุ์ เติบโตในระบบนิเวศจำเพาะ และมีความต้องการใช้ประโยชน์สูง
      ๒. ให้ความเห็นชอบในหลักการ
          ๒.๑ (ร่าง) แผนงานและแนวทางการอนุรักษ์ คุ้มครองสมุนไพรและบริเวณถิ่นกำเนิด ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖ โดยปรับวัตถุประสงค์ให้มีความชัดเจน ดังนี้
               ๑) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการสมุนไพร และการอนุรักษ์    ถิ่นกำเนิด                
              ๒) เพื่ออนุรักษ์ คุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพและพัฒนาการใช้ประโยชน์
              ๓) เพื่อสร้างเครือข่ายและกระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สมุนไพรและถิ่นกำเนิด
              ๔) เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กร บุคลากร และกลไกที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสมุนไพรและถิ่นกำเนิด
และอนุกรรมการเสนอให้จัดทำและวิเคราะห์รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนผลผลิต/ตัวชี้วัด รวมทั้งหน่วยงานหลัก/องค์กร/เครือข่าย และนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
         ๒.๒ (ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ ๗ แห่ง คณะอนุกรรมการเสนอให้ประสานจังหวัดที่เกี่ยวข้องทั้ง ๗ แห่ง เพื่อตรวจสอบรายละเอียดรายชื่อสมุนไพร ประมาณการงบประมาณ     ให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ กิจกรรม และนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

              ๓. กำหนดการประชุมครั้งต่อไป วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป