สรุปสาระสำคัญ
การประชุมสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมเรือนพระยาพิศณุประสาทเวช
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

 

โดยมี  นางกัญจนา  ดีวิเศษ   
         ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  เป็นประธานการประชุม

กลุ่มเป้าหมาย
  ได้แก่  ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ภายในสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาฯ  จำนวน ๑๘ คน

วัตถุประสงค์
เพื่อ
             ๑. รับทราบ
                        ๑.๑ ข่าวหนังสือพิมพ์มติชน เรื่อง ๒๑ นโยบายปีกระต่าย รักษาฟรีมีคุณภาพ  สร้าง “รพช.” ๕๔ แห่ง ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
                        ๑.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป้าหมายเบิกมติ ครม. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐ และแผนกรมฯ ไม่ต่ำกว่าร้อนละ ๒๘
                       ๑.๓ แจ้งการปรับเปลี่ยนค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศ โดยมีผลบังคับใช้  ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓
ค่าเบี้ยเลี้ยง  
ข้าราชการระดับ ๘ ลงมา ๒๔๐ บาท/ข้าราชการระดับ ๙ ขึ้นไป ๒๗๐ บาท

ค่าที่พัก 

- ข้าราชการระดับ ๘  ลงมา เหมาจ่าย ๘๐๐ บาท/ข้าราชการระดับ ๘  ลงมา จ่ายจริงคนเดียว ๑,๕๐๐ บาท พักคู่ ๘๕๐ บาท
- ข้าราชการระดับ ๙  เหมาจ่าย ๑,๒๐๐ บาท/ข้าราชการระดับ ๙  จ่ายจริงคนเดียว ๒,๒๐๐ บาท พักคู่ ๑,๒๐๐ บาท
- ข้าราชการระดับ ๑๐ ขึ้นไป เหมาจ่าย ๑,๒๐๐ บาท/ข้าราชการระดับ ๑๐ ขึ้นไป จ่ายจริงคนเดียว ๒,๕๐๐ บาท  พักคู่ ๑,๔๐๐ บาท
* ผู้เดินทางคณะเดียวกัน เลือกเบิกค่าที่พัก เหมาจ่ายหรือจ่ายจริง อย่างใดอย่างหนึ่ง

                                     

                      ๑.๔ ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ จะมีการลงนามคำรับรองต่อท่านอธิบดี และจะมีการถ่ายทอดการทำงานลงสู่หน่วยงาน
                   ๑.๕ คลินิกปรึกษากฎหมาย เพื่อให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ทุกวันพุธ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น.         
ณ กลุ่มนิติการ อาคารกองวิศวกรรมการแพทย์ ชั้น ๔
                       ๑.๖  การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย ปรับรูปแบบการจัดพิมพ์ใหม่ให้ปรับปรุงให้ตรงตามมาตรฐาน และใช้ให้ถูกต้อง
                       ๑.๗  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ เป็นกฎหมายที่รองรับ “สิทธิได้รู้” ของประชาชน มีหลักแนวคิด ดังนี้
                             - ให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆของรัฐ
                             - รับรองสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ
                             - ข้อมูลข่าวสารของราชการเกือบทั้งหมด หรือส่วนใหญ่ “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”
                        ๑.๘  คำอธิบายพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนรายมาตรา  เพื่อการนำคำอธิบายไปใช้อ้างอิงในการทำงาน  ส่วนที่น่าสนใจในมาตรา ๓ ได้แก่ คำว่า
           
            “ชุมชน” หมายความว่า กลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันโดยมีผลประโยชน์และวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนกัน หรือทำกิจกรรมอันชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรมร่วมกันหรือดำเนินการอื่นอันเป็นประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมีระบบบริหารจัดการและแสดงเจตนาแทนกลุ่มได้
            “ชุมชนท้องถิ่น” หมายความว่า ชุมชนที่อยู่ร่วมกันในพื้นที่หมู่บ้านหรือตำบล
            “ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม” หมายความว่า ชุมชนท้องถิ่นซึ่งเกิดขึ้นก่อนประกาศใช้รัฐธรรมนูนแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
                        ๑.๙  สรุปกรอบวงเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ยอดรวมกรมฯ ๑,๓๐๖,๑๓๗,๙๐๔ บาท โดยสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาฯ จัดทำคำขอ ๓ โครงการ จำนวน ๓๘,๘๖๐,๐๐๐ บาท
                       ๑.๑๐ แนะนำพนักงานใหม่
                              - น.ส.จุไรรัตน์  ฉิมพาลี            ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่พัสดุ
                              - น.ส.สำเนียง  ซินโซ              ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่การเงิน
                              - น.ส.อมรศรี  สุวรรณมณี          ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
                              - น.ส.ธนิตาภรณ์  แก้ววรรณวงศ์    ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
                        ๑.๑๑ นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  เกษตรกรปลอดโรค (กรมวิทยาศาสตร์) ผู้บริโภคปลอดภัย (กรมควบคุมโรค)  สมุนไพรล้างพิษ (กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ)  กายจิตแจ่มใส (กรมสุขภาพจิต)  เป็นความร่วมมือระหว่าง ๔ กรมฯ สำหรับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ แบ่งการดำเนินการเป็น ๔ ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ (จ.เพชรบูรณ์), ภาคใต้ (จ.สุราษฎรณ์), ภาคกลาง (จ.ปราจีนบุรี), ภาคอีสาน (จ.บุรีรัมย์) กรมฯเป็นเจ้าภาพหลัก

           

เรื่องแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
          ๑. กลุ่มงานคุ้มครองสมุนไพรและถิ่นกำเนิด         
กำหนดการปฏิบัติราชการในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน
                ๑.๑ การดำเนินงานโครงการรวมพลังสร้างสุขภาพด้านการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ปี ๒๕๕๔ 
               ๑.๒ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสำรวจ/ศึกษา สมุนไพรในพื้นที่เป็นถิ่นกำเนิดของสมุนไพร ของนายทะเบียนจังหวัดเป้าหมาย ปี ๒๕๕๔
               ๑.๓ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์สมุนไพรป่าชายเลน                    
              ๑.๔ ประชุมติดตามการดำเนินงานอนุรักษ์สมุนไพรกวาวเครือ จ.พิษณุโลก/พิจิตร                     

          ๒. กลุ่มงานคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย
กำหนดตารางการจัดประชุมฯ ของกลุ่มงานประจำเดือนมกราคม
              ๒.๑ การอบรมเตรียมความพร้อมการสำรวจ รวบรวม และจัดทำทะเบียนฯ ใน กทม. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔
             ๒.๒ การประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
             ๒.๓ การตรวจรับงานการจัดจ้างพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลฯ ของนายทะเบียนกลาง ระยะที่ ๑             
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔