สรุปสาระสำคัญ
การประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองสมุนไพร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 

เมื่อพุธที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องประชุม ๑ อาคารกรมการแพทย์ ๖ (DMS๖) 

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

 

โดยมี  นายแพทย์ปภัสสร เจียมบุญศรี
  
         รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ทำหน้าที่ประธานการประชุม
กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่     คณะอนุกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ จำนวน ๒๕ คน

วัตถุประสงค์ เพื่อ
          ๑. รับทราบ
             ๑.๑ คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ที่ ๐๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองสมุนไพร และอำนาจหน้าที่คณะอนุกรรมการ
๑.๒ วัตถุประสงค์การประชุม
          ๒. พิจารณา
             ๒.๑ (ร่าง) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดประเภท ลักษณะ ชนิด และชื่อของสมุนไพร ที่มีค่าต่อการศึกษาหรือวิจัย หรือมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ หรืออาจะสูญพันธุ์
             ๒.๒ รายชื่อสมุนไพรที่มีค่าต่อการศึกษาหรือวิจัย หรือมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ หรืออาจะ สูญพันธุ์ ให้เป็นสมุนไพรควบคุม

      

ผลที่ได้รับ
       ๑. คณะอนุกรรมการฯ รับทราบ
          ๑.๑ คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ที่ ๐๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองสมุนไพร และอำนาจหน้าที่คณะอนุกรรมการ
          ๑.๒ วัตถุประสงค์การประชุม
       ๒. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดประเภท ลักษณะ ชนิด และชื่อของสมุนไพรที่มีค่าต่อการศึกษาหรือวิจัย หรือมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ หรืออาจะสูญพันธุ์ และ   จะได้นำไปพิจารณาประกาศใช้ต่อไป
       ๓. ที่ประชุม ได้พิจารณาเสนอรายชื่อสมุนไพรที่มีค่าต่อการศึกษาหรือวิจัย หรือมีความสำคัญ  ทางเศรษฐกิจ หรืออาจะสูญพันธุ์ จำนวน ๑๐ รายการ ได้แก่ จันทน์ขาว จันทน์แดง สบู่เลือด กำลังเสือโคร่ง บอระเพ็ด สมอ มะขามป้อม แส้ม้าทะลาย พญารากดำ มะแว้ง โดยให้มีรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมในครั้งต่อไป
       ทั้งนี้ ได้มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งออก นำเข้าสมุนไพรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอบถามความคิดเห็นกลุ่มแพทย์แผนไทยที่มีการใช้สมุนไพรเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาครั้งต่อไป
      ๔. กำหนดในหลักการสำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ทุก ๒ เดือน