สรุปสาระสำคัญ
การประชุมคณะอนุกรรมการพิทักษ์สิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 

เมื่อวันอังคารที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องประชุม ๑ อาคารกรมการแพทย์ ๖ (DMS๖) 

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

 

 

โดยมี  พ.ญ.วิลาวัณย์  จึงประเสริฐ           อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เป็นประธานการประชุม

กลุ่มเป้าหมาย
  ได้แก่ คณะอนุกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ จำนวน ๓๐ คน

วัตถุประสงค์
เพื่อ
          ๑. รับทราบ
             ๑.๑ คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ที่ ๐๙/๒๕๕๓     เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิทักษ์สิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  และอำนาจหน้าที่คณะอนุกรรมการ
             ๑.๒ ผลการดำเนินงานติดตามและเฝ้าระวังสิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยปี ๒๕๕๒-๒๕๕๓
             ๑.๓ รายงานการการดำเนินงาน
                 ๑.๓.๑ การสิบค้นข้อมูลสิทธิบัตรของภูมิปัญญาฯ/สมุนไพร
                 ๑.๓.๒ การตรวจสอบข้อมูลประกาศโฆษณาเครื่องหมายการค้า
          ๒. รับฟังความคิดเห็นคณะอนุกรรมการฯ เกี่ยวกับท่าทีของประเทศไทยในการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น และการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

ผลที่ได้รับ

       ๑. คณะอนุกรรมการฯ รับทราบ
          ๑.๑ คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ที่ ๐๙/๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ พิทักษ์สิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ลงวันที่ ๓๐  พฤศจิกายน ๒๕๕๔  โดยให้ทบทวนและแก้ไขอำนาจหน้าที่จากเดิม เพื่อให้ชัดเจนและครอบคลุมภารกิจมากขึ้น ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการจะได้ประสานและดำเนินการเสนอขอแก้ไขตามขั้นตอนต่อไป
          ๑.๒ ผลการดำเนินงานติดตามและเฝ้าระวังสิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย   ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๓
          ๑.๓ รายงานการการดำเนินงานเกี่ยวกับการสิบค้นข้อมูลสิทธิบัตรของภูมิปัญญาฯ/สมุนไพร ๒๐ รายการ โดยให้พิจารณา ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิบัตรแต่ละรายการที่อาจมีผลกระทบต่อภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
               ๑.๓.๒ การตรวจสอบข้อมูลประกาศโฆษณาเครื่องหมายการค้า โดยให้ประสานกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในรายละเอียดการดำเนินการ

       ๒. ประเด็นเพื่อพิจารณา คณะอนุกรรมการฯ จะได้นำไปพิจารณา ภายหลังการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ที่ได้ทบทวนอำนาจหน้าที่แล้ว