สรุปสาระสำคัญ
การประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สมุนไพรและถิ่นกำเนิด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องประชุม ๑ อาคารกรมการแพทย์ ๖ (DMS๖) 

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

 

โดยมี  พ.ญ.วิลาวัณย์  จึงประเสริฐ   
         อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุม
กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่     คณะอนุกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ จำนวน ๓๐ คน

วัตถุประสงค์ เพื่อ
        ๑. รับทราบ
           ๑.๑ ข้อมูลจำนวนพื้นที่เขตอนุรักษ์ที่เป็นถิ่นกำเนิดของสมุนไพรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
           ๑.๒ ข้อมูลพื้นที่นอกเขตอนุรักษ์ของนายทะเบียนจังหวัดเป้าหมายดำเนินการในปี ๒๕๕๔
        ๒. พิจารณา
           ๒.๑ (ร่าง) แผนงานและแนวทางการอนุรักษ์ คุ้มครองสมุนและบริเวณถิ่นกำเนิดของสมุนไพร ปี ๒๕๕๔
           ๒.๒ (ร่าง) นิยามคำสำคัญ
           ๒.๓ (ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ ๗ แห่ง

ผลที่ได้รับ
       ๑. คณะอนุกรรมการฯ รับทราบ
          ๑.๑ ข้อมูลจำนวนพื้นที่เขตอนุรักษ์ที่เป็นถิ่นกำเนิดของสมุนไพร โดยได้รับความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลดังกล่าว จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ และโดยเฉพาะพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ บางแห่งอยู่ในความดูแลของกรมศิลปากร กรมธนารักษ์ ที่วัด เป็นต้น
          ๑.๒ ข้อมูลพื้นที่นอกเขตอนุรักษ์ของนายทะเบียนจังหวัดเป้าหมายดำเนินการ ในปี ๒๕๕๔ จำนวน ๑๙ พื้นที่ โดยผู้แทนกรมป่าไม้เสนอแนะเพิ่มเติมว่า พื้นที่บางแห่งเป็นเขตทับซ้อนกับพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ ทั้งนี้ จะได้ประสานเชิญจังหวัดเข้าร่วมประชุม ชี้แจง และดำเนินงานตามขั้นตอนต่อไป

       ๒. เห็นชอบในหลักการ
           ๒.๑ (ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ ทั้ง ๗ พื้นที่ โดยให้ปรับ
               ๑) รายละเอียดเกี่ยวกับสมุนไพรที่สำรวจพบในพื้นที่ ให้พิมพ์รายชื่อสมุนไพรทุกชนิดที่สำรวจพบ โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร และให้ระบุว่ามีสมุนไพรที่มีความสำคัญ ตามมาตรา ๔๔ ได้แก่ สมุนไพรที่มีค่าต่อการศึกษาหรือวิจัย สมุนไพรที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และสมุนไพรที่อาจะสุญพันธุ์
              ๒) รายละเอียดแผนปฏิบัติการ/กิจกรรมตามแผนงาน ๔ ด้าน โดยจำแนกเป็นรายปี (๒๕๕๔- ๒๕๕๖) เพื่อให้มีความชัดเจน
           ๒.๒ (ร่าง) นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง ๓ กลุ่มคำ ตามมาตรา ๔๔ ใช้ในการดำเนินงาน ในเบื้องต้นไปพลางก่อน ได้แก่
               ๑) สมุนไพรที่มีค่าต่อการศึกษาหรือวิจัย หมายถึง สมุนไพรที่ควรนำไปศึกษาหรือวิจัย หรือพัฒนาต่อยอด เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ การสาธารณสุข เศรษฐกิจ และการดำรงชีพ
               ๒) สมุนไพรที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ หมายถึง สมุนไพรที่เป็นที่ต้องการของตลาด
               ๓) สมุนไพรที่อาจสูญพันธุ์ หมายถึง สมุนไพรที่ขึ้นเฉพาะพื้นที่ ยากในการขยายพันธุ์ เติบโตในระบบนิเวศจำเพาะ  และมีความต้องการนำไปใช้ประโยชน์สูง
           ๒.๓ (ร่าง) แผนงานอนุรักษ์ คุ้มครอง และส่งเสริมใช้ประโยชน์จากสมุนไพรและถิ่นกำเนิด ปี ๒๕๕๔ จะนำไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
           ๒.๔ กำหนดประชุมครั้งต่อไป วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป