สรุปสาระสำคัญ

การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔

เมื่อวันพุทธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ อาคารกรมการแพทย์ ๖ (DMS๖) ชั้น ๑

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

โดยมี    นายแพทย์สุพรรณ  ศรีธรรมมา อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุม

กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ คณะกรรมการฯ จำนวน ๒๑ ท่าน และผู้เกี่ยวข้อง ๑๘ คน

วัตถุประสงค์ เพื่อ

๑. รับทราบ
00000๑.๑ ความก้าวหน้าการประเมินศักยภาพเพื่อยกระดับหมอพื้นบ้านให้มีใบประกอบโรคศิลปะ
00000๑.๒ การดำเนินงานโครงการรวมพลังการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ปี ๒๕๕๕ 
00000๑.๓ ผลการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการฯ ชุดใหม่
00000๑.๔ แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗ (แผนระยะสั้น) (๗ พื้นที่) คณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
00000๑.๕ ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ ๙ คณะ
00000๑.๖ (ร่าง) แบบแจ้งภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
00000๑.๗ (ร่าง) แบบหนังสือประจำตัวกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
00000๑.๘ ระเบียบกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองประจำตัวหมอพื้นบ้าน

๒. พิจารณา
00000๒.๑ แผนปฏิบัติงานของกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ปี ๒๕๕๕
00000๒.๒ (ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗ (๘ พื้นที่)
00000๒.๓ (ร่าง) กฎหมายและระเบียบที่จะดำเนินการยกร่างในปี ๒๕๕๕
         

ผลที่ได้รับ

๑. คณะกรรมการฯ รับทราบ
00000๑.๑ ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานเพื่อยกระดับหมอพื้นบ้าน ให้ได้รับใบประกอบโรคศิลปะ ตามพระราชบัญญัติ การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๓๓ (๑) (ค) รุ่น ๒ จำนวน ๖๑ คน และระเบียบกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ.๒๕๕๔
00000 ๑.๒ การดำเนินงานโครงการรวมพลังการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ปี ๒๕๕๕ โดยกำหนดจัดงาน ๕ ครั้งในพื้นที่ ๕ ภูมิภาค และภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
00000๑.๓ ผลการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ อยู่ระหว่างปิดประกาศผลการนับคะแนน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ ทั้งนี้ จะได้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามแต่งตั้งต่อไป
00000๑.๔ แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗ (แผนระยะสั้น) (๗ พื้นที่) คณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
อยู่ระหว่างเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนามประกาศใช้แผนฯ และจะได้นำส่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
00000๑.๕ ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ ๙ คณะ ซึ่งมีความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ตามเป้าหมาย และอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
00000๑.๖ (ร่าง) แบบแจ้งภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย โดยเพิ่มเติมรายละเอียดหนังสือครุฑ หนังสือสำหรับผู้แจ้ง ผู้ครอบครองฯ และแบบแนบท้ายกรณีมีตำรับฯ หรือตำราฯ หลายรายการ
00000๑.๗ (ร่าง) แบบหนังสือประจำตัวกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ซึ่งทางกลุ่มนิติการ จะได้เสนออธิบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป

๒. คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
00000๒.๑ แผนปฏิบัติงานของกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ปี ๒๕๕๕ ตามกรอบแผนงาน ๗ ด้าน วงเงิน ๑๒๔ ล้านบาท
00000๒.๒ (ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗ (๘ พื้นที่) ซึ่งจะได้ปรับข้อความ ประมาณการงบประมาณ และรายละเอียดกิจกรรม ให้สอดคล้องตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการ และจะได้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนต่อไป
00000๒.๓ (ร่าง) กฎหมายและระเบียบที่จะดำเนินการยกร่างในปี ๒๕๕๕ โดยเสนอแก้ไข (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยการบริหาร การจัดหา และการใช้จ่ายเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และ (ร่าง) ระเบียบว่าด้วยการขึ้นทะเบียนที่ดินเอกชน ทั้งนี้ ได้เสนอให้เพิ่มเติมในการยกร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการประกาศพื้นที่คุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่นอกเขตอนุรักษ์

๓. กำหนดการปะชุมคณะกรรมการฯ ครั้งต่อไป มอบฝ่ายเลขานุการประสานนัดหมายประธานและอธิบดี เพื่อกำหนดวันต่อไป