ประกาศผลการนับคะแนนการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


0000คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ส.) ในคณะกรรมการคุ้มครอง และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า การนับคะแนนบัตรเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 7 กลุ่ม ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ซึ่งผู้ได้รับเลือก เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีคะแนน ดังนี้


0000000000 กลุ่มผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย
 
0000000000 กลุ่มผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 
0000000000 กลุ่มหมอพื้นบ้านภาคเหนือ
 
0000000000 กลุ่มหมอพื้นบ้านภาคกลาง
 
0000000000 กลุ่มหมอพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
0000000000 กลุ่มหมอพื้นบ้านภาคใต้
 
0000000000 กลุ่มนักวิชาการ
 
0000000000 กลุ่มองค์การเอกชนพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย
 
0000000000 กลุ่มผู้ผลิต หรือผู้จำหน่ายยาแผนไทย
 
0000000000 กลุ่มผู้ปลูก หรือแปรรูปสมุนไพร