สรุปสาระสำคัญ

การประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองสมุนไพร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔

วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องประชุม ๑ อาคารกรมการแพทย์ ๖ (DMS๖)

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

โดยมี  นายแพทย์ปภัสสร เจียมบุญศรี รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุม

กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่     คณะอนุกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๕ คน

วัตถุประสงค์ เพื่อ
0000๑. รับทราบ
00000000๑.๑ นิยามจุลชีพ
00000000๑.๒ ข้อมูลสมุนไพร จำนวน ๑๒ รายการ ได้แก่ กำลังวัวเถลิง เถาวัลย์เปรียง เจตมูลเพลิงแดง เนระพูสี ฮ่อสะพายควาย กำลังเสือโคร่ง จันทน์ขาว จันทน์แดง สบู่เลือด กำลังเสือโคร่ง สมอ (ทุกชนิด) แส้ม้าทะลาย พญารากดำ เพื่อนำไปสู่การศึกษา วิจัยเชิงลึก และประกาศคุ้มครองตามกฎหมายหากมีเหตุผล ตามมาตรา ๔๔

0000
๒. พิจารณา
00000000๒.๑ รายชื่อสมุนไพรที่มีค่าต่อการศึกษาหรือวิจัย หรือมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ หรืออาจจะ สูญพันธุ์ จากสมุนไพร ในบัญชียาหลักแห่งชาติ และจากการสำรวจ รวบรวมของนายทะเบียนจังหวัดเพื่อนำไปสู่การประกาศเป็นสมุนไพรควบคุม
00000000๒.๒ TOR ศึกษาวิจัยสมุนไพร ๑๒ รายการ
00000000๒.๓ ผังขั้นตอนการดำเนินการอนุรักษ์ คุ้มครองสมุนไพร                

ผลที่ได้รับ
0000๑. คณะอนุกรรมการฯ รับทราบ
00000000๑.๑ นิยามจุลชีพ โดยกำหนดนิยามในทางวิชาการให้มีกรอบกว้างๆ ไว้ก่อน
00000000๑.๒ รายชื่อและลักษณะทางพฤกษศาสตร์สมุนไพร ๑๒  รายการ

0000๒. ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
00000000๑.๑ รายละเอียดการจ้างศึกษาวิจัยเชิงลึกสมุนไพร ๑๒ รายการ โดยมอบฝ่ายเลขานุการและกลุ่มนิติการ ประสานการดำเนินงานความเหมาะสม ตามกรอบวงเงิน ระยะเวลา และขอบเขตงานกำหนด
00000000๑.๒ ผังขั้นตอนการดำเนินงานอนุรักษ์ คุ้มครองสมุนไพร
00000000๑.๓ รายละเอียดขอบเขตการศึกษาข้อมูลจุลชีพทางการแพทย์แผนไทย โดยเสนอแนะให้ผู้ศึกษาเพิ่มเติม ข้อมูลจุลชีพที่มีในตำรับยาแผนไทย/ตำราการแพทย์แผนไทย

0000๓. ควรประชุมคณะอนุกรรมการฯ ต่อเนื่องทุกเดือน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อมูลและประเด็นสาระ   โดยกำหนดในปลายเดือนมกราคม ๒๕๕๕  เพื่อพิจารณารายชื่อสมุนไพรที่มีความสำคัญเพิ่มเติม