สรุปสาระสำคัญ

การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ส.) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔

และการตรวจนับคะแนนบัตรเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔  ณ ห้องประชุม ๑ อาคารกรมการแพทย์ ๖ (DMS๖) ชั้น ๑

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

 

โดยมี  นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา    อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุม

กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่   ก.ส. และ คณะทำงานฯ ผู้เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน สักขีพยาน จำนวน ๕๙ คน

วัตถุประสงค์ เพื่อ

0000      ประชุมคณะกรรมการฯและตรวจนับคะแนนบัตรเลือกกรรมการผู้ทรงคุณในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย ให้เป็นไปตามปฏิทินกำหนดการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และตามและกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และ วิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.๒๕๔๖ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒

ผลที่ได้รับ
0000   ๑. ที่ประชุมรับทราบเหตุผล ความจำเป็นในการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
            ๒. แนวทาง ขั้นตอน และผังการนับคะแนนบัตรเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
            ๓. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
            ๔. บทบาท อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
            ๕. บัญชีรายชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนบัตรเลือก และผลการนับคะแนนบัตรเลือกฯ

โดยมีรายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่ม ดังนี้

 

 ลำดับ

กลุ่ม

ชื่อ - สกุล

ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาแพทย์แผนไทย

นายวีรวัฒน์   อภิชิตวิทยา

ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์

นางลัดดาวัลย์  ครูปัญญามาตย์

กลุ่มหมอพื้นบ้าน (ภาคเหนือ)

นางศิวนาถ   ยอดสุวรรณ์

หมอพื้นบ้าน (ภาคกลาง)

นายบริบูรณ์   ธัชแก้วกรพินธุ์

หมอพื้นบ้าน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

พระครู ศุภาจารภิมล

หมอพื้นบ้าน (ภาคใต้)

นายสะมะแอ  จันทรัตนา

นักวิชาการ

ดร.ภญ.สุภาภรณ์   ปิติพร

องค์การเอกชนพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย

นายกร    พงษ์เถื่อน

ผู้ผลิตหรือจำหน่ายยาแผนไทย

นายประจวบ   จันทร์เพ็ญ

๑๐

ผู้ปลูกหรือแปรรูปสมุนไพร

นายณัฐ   โฆษิวากาญน์

               กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะได้ปิดประกาศผลการนับคะแนนดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย และแจ้งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง รับทราบพร้อมปิดประกาศไว้เช่นเดียวกัน โดยใช้ระยะเวลา ๖๐ วัน เพื่อให้มีการ ตรวจสอบหรือทักท้วง และจะได้นำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามแต่งตั้งต่อไป